Спеціальність: Економіка
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Факультет: Економіки та управління

Інформація про спеціальність

Домінуючі здібності

аналітичне та логічне мислення, схильність до інтелектуальних видів діяльності, розрахункові (математичні) здібності, креативність, здатність до концентрації, спроможність працювати в умовах невизначеності, дефіциту часу та інформації, робота з документами, звітністю та спеціальними комп’ютерними програмами.

Базові знання

українська мова та література, математика, історія України або географія

Умови роботи

у приміщенні / мобільний

Особисті якості майбутнього фахівця

 • відповідальність
 • сумлінність
 • комунікабельність
 • вміння аналізувати економічну інформацію
 • здатність до планування бізнес-діяльності
 • вміння працювати в команді
 • прагнення до професійного вдосконалення та саморозвитку

Домінуючі види діяльності

 • інформаційно-аналітична;
 • виконання економічних розрахунків з використанням сучасних комп’ютерних засобів та новітнього програмного забезпечення;
 • розробка та використання моделей аналізу та прогнозування економічних систем;
 • розробка інформаційно-аналітичних моделей економічного стану підприємства;
 • комплексний економічний аналіз та діагностика;
 • планування ефективної бізнес-діяльності.

Галузі застосування професійних знань

Фахівці зі спеціальності «Економіка» можуть обіймати такі посади:

 • керівник економічної служби підприємств всіх форм власності;
 • керівник планово-економічного та фінансового відділу;
 • економіст та консультант з економічних питань на підприємствах усіх форм власності;
 • фахівець з аналізу та оцінки ефективності роботи бізнесу;
 • фахівцями з організації керування виробництвом;
 • експерт з питань використання комп’ютерних технологій для вирішення економічних задач;
 • економіст — спеціаліст державної служби (в органах вико­навчої влади, в планово-аналітичних відділах);
 • економіст статистичної служби підприємства;
 • фахівець з економічної безпеки на підприємствах різної форми власності;
 • економістами з прогнозування діяльності, зокрема зовнішньоекономічної;
 • економіст-аналітик в різноманітних компаніях України та за її межами.

Можливі шляхи розвитку фахівця

 Фахівець у галузі економіки є універсальним спеціалістом в області планово-економічної та організаційної роботи підприємств, економіко-математичного моделювання, застосування сучасних комп’ютерно-інформаційних систем та ІТ-технологій у різних сферах економіки, в тому числі у фінансових, контрольно-ревізійних, податкових організаціях, банках, органах соціального забезпечення і страхування, науково-економічних і науково-дослідних центрах. Фахівець з економіки може оволодіти суміжними професіями, такими як: менеджер, маркетолог, програміст тощо.

Шляхи отримання професії

Навчання за спеціальністю «Економіка» за освітніми ступенями:

«бакалавр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі повної загальної середньої освіти;
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за будь-якою спеціальністю;
 • в період навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті на будь-якій спеціальності (крім спеціальності «Економіка») після завершення першого курсу навчання на іншій формі навчання.

«магістр» (денна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста здобутого за спорідненою спеціальністю («Економічна кібернетика», «Економіка підприємства») або за будь-якою іншою спеціальністю.


Вступ 2018

Бакалаврська програма

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом Ваговий коефіцієнт Вага атестату про повну загальну освіту
Обов’язкові предмети 0,1
Українська мова та література 100 0,2
Математика 100 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова 100 0,3
Географія 100 0,3

Програма магістрів

Перелік конкурсних предметів
Фаховий іспит
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)


Навчальний процес

3ART_6529Спеціальність „Економіка” є фундаментальною та комплексною економічною спеціальністю, яка об’єднує знання з економіки підприємства, математичного моделювання процесів мікроекономіки та макроекономіки, менеджменту, фінансів, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, логістики, економіки та стратегії розвитку підприємства та ін. Навчання за спеціальністю також передбачає оволодіння іноземною мовою, навичками застосування інформаційних систем і технологій в управлінні бізнесом.

Фундаментальна підготовка зі спеціальності „Економіка” здійснюється кафедрою Економіки та підприємництва, яка має багаторічну історію підготовки успішних фахівців у галузі економіки та управління підприємствами. Навчальний процес на кафедрі здійснюють 12 викладачів, серед яких: 2 професора з науковим ступенем доктора наук; 9 кандидатів економічних наук, у тому числі 7 доцентів та 2 старших викладача, а також 1 асистент. Для забезпечення підготовки фахівців з використанням сучасних форм і методів навчання (е-learning, мультимедійних та інших інтерактивних засобів навчання та технологій) досвідчений професорсько-викладацький колектив кафедри постійно підвищує кваліфікацію.

Професорсько-викладацьким колективом кафедри здійснюється викладання близько 100 економічних дисциплін, у тому нормативні науки та дисципліни загальної підготовки, які вивчаються студентами денної та заочної форми навчання на 2-5 курсах, а також актуальні професійно-орієнтовані дисципліни з циклу спеціальної підготовки. Зміст навчальних дисциплін відповідає сучасним вимогам щодо знань і вмінь випускника та їх фахових компетенцій. Крім того, робочі навчальні програми щорічно коригуються у відповідності до нових законодавчих актів та нормативно-методичних документів, прийнятих державними органами управління, та досягненнями вітчизняної та світової економічної науки.

Всі навчально-методичні матеріали, які необхідні для продуктивного освоєння дисциплін спеціальності «Економіка», розміщенні на освітньому інститутському порталі КЕІ. Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що дозволяє посилити підготовку студентів, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

Навчання студентів відповідає розробленим освітньо-кваліфікаційним характеристикам за структурою і змістом у відповідності до сучасних вимог МОН України, забезпечуючи якісну підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка» за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр».


Бакалаврська програма

Керівник: д.т.н., професор Темченко Олександр Анатолійович
Ліцезія:
Загальна кількість кредитів: 240
Термін навчання: 4 роки

Назва дисципліни ECTS  Назва дисципліни ECTS
1 курс
1 семестр 2 семестр
Історія українського суспільства А 3 Соціологія A 4
Українська словесність А 3 Теорія ймовірностей і математична статистика A 3
Вища математика A 4 Математичне забезпечення у сфері економіки A 4
Основи економічної науки A 4 Макроекономіка А 4
Інформатика А 4 Мікроекономіка A 4
Фізичне виховання А 3 Фізичне виховання А 3
Іноземна мова А 3 Іноземна мова А 3
Підприємництво та бізнес-культура А 3 Основи програмування В 4
Історія економіки та економічної думки А 3 Мистецтво ведення переговорів B 4
Вступ до спеціальності (тренінг-курс) А 3 Діловодство з використанням КТ B 4
А 3 Мистецтво презентації В 4

А — Нормативні науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану (дисципліни за вибором студента)


Магістерська програма ''Прикладна економіка''

Керівник:
Ліцезія: Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 6 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр)

Код Назва дисципліни Кредити Семестр
EMEС6481U Глобальна економіка А 4 1
EMEE6598U Менеджмент персоналу А 4 1
EMEE6473U Інноваційний розвиток підприємства А 4 1
EMEE6573U Управління проектами А 4 1
EMEE6519U Економічне управління підприємством А 4 1
EMEE6532U Методологія наукових досліджень А 4 1
EMEE6571U Управління конкурентоспроможністю підприємства А 4 2
EMEE6536U Бізнес-діагностика А 4 2
EMEE6568U Управління антикризовою діяльністю підприємства А 4 2
EMEE6683U Європейська інтеграція В 3 1
LWHS6493U Соціальна відповідальність В 3 1
EMFL6626E Іноземна мова професійного спрямування В 3 1
EMEE6670U Управлінські інформаційні системи В 3 1
EMEE6670U Управління інтелектуальним капіталом В 3 1
EMEE6672U Управління потенціалом підприємства В 3 1
EMMA6681U Професійна кар`єра успішного фахівця В 3 1
EMEE6604U Аналіз моделювання та управління фінансовими інвестиціями В 3 1
EMEE6609U Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів В 3 2
EMEE6639U Національні моделі економічних систем В 3 2
EMEE6653U Прикладні задачі моделювання конкурентоспроможності економічних систем В 3 2
EMEE6641U Нелінійні моделі економічних процесів В 3 2

А — нормативні науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — варіативна частина робочого навчального плану (дисципліни за вибором студента)
В — 3 семестр навчання передбачає проходження Комплексного тренінгу (3 ECTS), практики (13 ECTS) та написання магістерської дипломної роботи (14 ECTS)

Магістерська програма «Прикладна економіка»

Керівник:
Ліцезія: Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л
Загальна кількість кредитів: 120
Термін навчання: 1 рік і 10 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за іншими спеціальностями)

Код Назва дисципліни Кредити Семестр
EMEС6481U Глобальна економіка А 4 3
EMEE6598U Менеджмент персоналу А 4 3
EMEE6473U Інноваційний розвиток підприємства А 4 3
EMEE6573U Управління проектами А 4 3
EMEE6519U Економічне управління підприємством А 4 3
EMEE6532U Методологія наукових досліджень А 4 3
EMEE6571U Управління конкурентоспроможністю підприємства А 4 2
EMEE6536U Бізнес-діагностика А 4 2
EMEE6568U Управління антикризовою діяльністю підприємства А 4 2
EMEE6683U Європейська інтеграція В 3 3
LWHS6493U Соціальна відповідальність В 3 3
EMEE6636U Мікроекономіка В 4 1
EMEE6614U Економіка підприємства В 4 1
EMEE6620U Економічний аналіз В 4 1
EMEE6681U Організація виробництва В 4 1
EMEE6650U Планування та контроль на підприємстві В 4 1
EMEE6616U Економіка праці й соціально-трудові відносини В 4 1
EMEE6621U Інвестування В 3 1
EMEE6656U Проектний аналіз В 3 1
EMEE6609U Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів В 5 2
EMEE6639U Національні моделі економічних систем В 4 2
EMEE6653U Прикладні задачі моделювання конкурентоспроможності економічних систем В 5 2
EMEE6641U Нелінійні моделі економічних процесів В 5 2
EMFL6626E Іноземна мова професійного спрямування В 3 3
EMEE6670U Управлінські інформаційні системи В 3 3
EMEE6670U Управління інтелектуальним капіталом В 3 3
EMEE6672U Управління потенціалом підприємства В 3 3
EMMA6681U Професійна кар`єра успішного фахівця В 3 3
EMEE6604U Аналіз моделювання та управління фінансовими інвестиціями В 3 3

А — нормативні науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — варіативна частина робочого навчального плану (дисципліни за вибором студента)
3 семестр навчання передбачає проходження Комплексного тренінгу (3 ECTS), практики (13 ECTS) та написання магістерської дипломної роботи (14 ECTS)

Основні положення

Магістерська програма «Прикладна економіка» надає комплексні знання з економічної аналітики, моделювання та прогнозування актуальних економічних ситуацій та тенденцій зміни економічних показників, методики вирішення важливих прикладних задач у сфері управління економікою національного та приватного сектору в умовах змін та ризику.

Особливістю програми є формування системного мислення щодо економіки, як складної системи з відповідними суб’єктами, чисельними взаємозв’язками, факторами впливу, вивчення яких дозволяє визначати оптимальні методи стратегічного управління, планування та аналізу. Навчання за програмою «Прикладна економіка» передбачає вивчення не тільки необхідних теоретичних та методологічних аспектів економіки, але також застосування провідних методів економіко-математичного моделювання, прикладної економетрики та інформаційних технологій, що дозволить випускникам швидко, якісно та результативно вирішувати задачі управління економікою, оптимізації виробництва, обґрунтування бізнес-проектів та зростання ефективності господарювання.

Актуальність, мета та основні задачі магістерської програми

Актуальність магістерської програми «Прикладна економіка» підтверджується наявністю чисельних прикладних задач та проблем, які постійно мають вирішуватися економістами у різних сферах господарювання. Сьогодні економіка країни, власники підприємств та учасники бізнес-процесів особливо зацікавлені не тільки в теоретично-обґрунтованих порадах щодо майбутнього розвитку, але і в якісному економіко-математичному оцінюванні бізнес-проектів та стратегічних програм. Виконання цього завдання потребує кваліфікованих фахівців з прикладної економіки, які майстерно володіють знаннями економічних систем, методами аналізу та моделювання, інструментарієм планування, а також здатні застосовувати інформаційні технології при обґрунтуванні управлінських рішень та проектів. Такий комплекс знань та компетентностей є особливо актуальним та затребуваним в усіх провідних компаніях світу, дозволяє вирішувати прикладні економічні задачі та ефективно використовується у різних сферах бізнесу та управлінні підприємствами.

Мета програми. Мета програми полягає у підготовці висококваліфікованих магістрів, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями з прикладної економіки і практичними фаховими навичками з вирішення практичних економічних проблем і стратегічних задач у сфері господарювання на основі системи інструментів аналізу, економіко-математичного моделювання, планування та управління.

Задачі програми полягають у підготовці кваліфікованих та затребуваних фахівців, які здатні системно мислити, застосовувати креативні підходи при вирішенні економічних задач, розробляти і реалізовувати управлінські рішення на внутрішньому і зовнішніх ринках, у різних сферах економіки та бізнесу з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання; наданні якісних знань та формуванні компетентностей вирішення прикладних задач економіки, які спрямовані на зростання економічної ефективності діяльності підприємства, бізнесу та економіки уцілому; використанні провідних економіко-математичних методів з метою ефективного вирішення задач зростання конкурентоспроможності, оптимізації ресурсів та системи господарювання, управління підприємством, обґрунтування бізнес-проектів, оцінювання ризиків; застосуванні інформаційних систем в процесі підтримки прийняття управлінських рішень.

Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання за магістерською програмою «Прикладна економіка»

В процесі навчання студенти набувають наступні основні компетентності:

– здатність аналізувати динаміку показників та тенденцій розвитку економіки, як складної системи, на рівні країни, галузі, підприємства;

– здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення прикладних задач економіки, опису соціально-економічних процесів та бізнес-ситуацій, які характеризуються певним ступенем ризику та невизначеності;

– здатність виконувати стратегічне планування діяльності, планувати ресурсну забезпеченість виробництва, інвестиційну та інноваційну діяльність;

– здатність оцінювати та обґрунтовувати доцільність практичної реалізації управлінських рішень та проектів на рівні підприємства, галузі та національної економіки;

– здатність здійснювати ефективне управління економікою, зокрема управління розвитком бізнесу, інтелектуальним капіталом, підприємницькою діяльністю, здійснювати організацію бізнес-процесів;

– здатність застосовувати інформаційні технології та корпоративні інформаційні системи для вирішення прикладних задач економіки;

– здатність застосовувати комунікативні методи з метою зростання ефективності економічної діяльності, забезпечення злагодженої командної роботи;

– здатність виконувати актуальні наукові дослідження, спрямовані на вирішення важливих прикладних задач та проблем на підприємствах, у бізнесі та національній економіці.

Особливості та конкурентні переваги магістерської програми

Особливістю магістерської програми «Прикладна економіка» є поєднання у навчанні таких складових:

 1. Якісні знання з економіки, зокрема розуміння особливостей функціонування національної та світової економічних систем, стратегічного розвитку та управління підприємством, які необхідні в професійній діяльності та наукових дослідженнях;
 2. Корисний інструментарій застосування економетричних моделей та економіко-математичних методів, що дозволяє досліджувати тенденції розвитку показників, найбільш вагомі фактори впливу та ефективно вирішувати прикладні задачі економіки;
 3. Застосування інформаційних технологій при моделюванні економічних процесів та провідних корпоративних інформаційних систем в управлінні економічними системами.

Поєднання цих складових у практичній діяльності фахівця дозволяє знайти відповідь на провідне питання бізнесу – як досягти найкращих економічних результатів діяльності за умов обмежених ресурсів, впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, ризиків та невизначеності.

Конкурентними перевагами випускників магістерської програми є вміння вирішувати важливі для усіх галузей економіки та підприємств прикладні економічні задачі з оптимізації виробництва, управління ресурсами та розвитком організації, управління інтелектуальним капіталом, оцінювання ступеню ризиків, обґрунтування інвестиційних програм, прогнозування майбутній тенденцій та показників розвитку національної економіки, галузей господарювання та окремих підприємств. З метою вирішення цих важливих задач і проблем в економіці, магістерська програма передбачає оволодіння ефективними методами економіко-математичного моделювання, аналізу економічних процесів та передбачає застосування відповідних інформаційних систем.

Мови викладання дисциплін: українська


Магістерська програма ''Бізнес-економіка''

Керівник:
Ліцезія: Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 6 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр)

Код Назва дисципліни Кредити Семестр
EMEС6481U Глобальна економіка А 4 1
EMEE6598U Менеджмент персоналу А 4 1
EMEE6473U Інноваційний розвиток підприємства А 4 1
EMEE6573U Управління проектами А 4 1
EMEE6519U Економічне управління підприємством А 4 1
EMEE6532U Методологія наукових досліджень А 4 1
EMEE6571U Управління конкурентоспроможністю підприємства А 4 2
EMEE6536U Бізнес-діагностика А 4 2
EMEE6568U Управління антикризовою діяльністю підприємства А 4 2
EMEE6683U Європейська інтеграція В 3 1
LWHS6493U Соціальна відповідальність В 3 1
EMFL6626E Іноземна мова професійного спрямування В 3 1
EMEE6670U Управлінські інформаційні системи В 3 1
EMEE6670U Управління інтелектуальним капіталом В 3 1
EMEE6672U Управління потенціалом підприємства В 3 1
EMMA6681U Професійна кар`єра успішного фахівця В 3 1
EMEE6604U Аналіз моделювання та управління фінансовими інвестиціями В 3 1
EMEE6609U Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів В 3 2
EMEE6674U Управління ресурсами підприємства В 3 2
EMEE6657U Ризик-менеджмент В 3 2
EMEE6617U Економічна безпека бізнесу В 3 2

А — нормативні науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — варіативна частина робочого навчального плану (дисципліни за вибором студента)
3 семестр навчання передбачає проходження Комплексного тренінгу (3 ECTS), практики (13 ECTS) та написання магістерської дипломної роботи (14 ECTS)

Магістерська програма «Бізнес-економіка»

Керівник:
Ліцезія: Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л
Загальна кількість кредитів: 120
Термін навчання: 1 рік і 10 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за іншими спеціальностями)

Код Назва дисципліни Кредити Семестр
EMEС6481U Глобальна економіка А 4 3
EMEE6598U Менеджмент персоналу А 4 3
EMEE6473U Інноваційний розвиток підприємства А 4 3
EMEE6573U Управління проектами А 4 3
EMEE6519U Економічне управління підприємством А 4 3
EMEE6532U Методологія наукових досліджень А 4 3
EMEE6571U Управління конкурентоспроможністю підприємства А 4 2
EMEE6536U Бізнес-діагностика А 4 2
EMEE6568U Управління антикризовою діяльністю підприємства А 4 2
EMEE6683U Європейська інтеграція В 3 3
LWHS6493U Соціальна відповідальність В 3 3
EMEE6636U Мікроекономіка В 4 1
EMEE6614U Економіка підприємства В 4 1
EMEE6620U Економічний аналіз В 4 1
EMEE6681U Організація виробництва В 4 1
EMEE6650U Планування та контроль на підприємстві В 4 1
EMEE6616U Економіка праці й соціально-трудові відносини В 4 1
EMEE6621U Інвестування В 3 1
EMEE6656U Проектний аналіз В 3 1
EMEE6609U Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів В 5 2
EMEE6674U Управління ресурсами підприємства В 3 2
EMEE6657U Ризик-менеджмент В 3 2
EMEE6617U Економічна безпека бізнесу В 3 2
EMFL6626E Іноземна мова професійного спрямування В 3 3
EMEE6670U Управлінські інформаційні системи В 3 3
EMEE6670U Управління інтелектуальним капіталом В 3 3
EMEE6672U Управління потенціалом підприємства В 3 3
EMMA6681U Професійна кар`єра успішного фахівця В 3 3
EMEE6604U Аналіз моделювання та управління фінансовими інвестиціями В 3 3

А — нормативні науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — варіативна частина робочого навчального плану (дисципліни за вибором студента)
3 семестр навчання передбачає проходження Комплексного тренінгу (3 ECTS), практики (13 ECTS) та написання магістерської дипломної роботи (14 ECTS)
Магістерська програма «Бізнес-економіка» спрямована на усіх, хто прагне стати успішним і затребуваним професіоналом у сфері економіки, бізнесу, управляння підприємствами та побудувати свою кар’єру в різноманітних напрямах економічної діяльності, як на підприємствах різних форм власності, так і в секторі державного управління.

Підготовка за магістерською програмою дає можливість студентам отримати якісну фундаментальну економічну освіту та глибокі знання з управління підприємством та виробництвом, оцінювання економічної ефективності, планування бізнес-процесів, оптимізації ресурсів, вибору найбільш ефективної стратегії розвитку підприємства відповідно до умов бізнес-середовища. Такий комплекс знань дозволяє не тільки орієнтуватися у соціально-економічних процесах, але й використовувати набуті компетенції для впровадження високого рівня організаційної культури на підприємствах та соціальної відповідальності бізнесу.

Опанування програми «Бізнес-економіка» надає цілісний комплекс універсальних знань та умінь із забезпечення економічної ефективності господарювання, планування бізнесу та вибору методів досягнення підприємством найкращих результатів діяльності в умовах обмежених ресурсів та динамічних ринкових змін.

Актуальність, мета та основні задачі магістерської програми

Актуальність магістерської програми «Бізнес-економіка» обумовлена необхідністю підготовки кваліфікованих фахівців, які майстерно володіють знаннями з економіки та управління підприємствами, здатні швидко адаптуватись та приймати рішення в сфері бізнес-середовища з метою підвищення ефективності господарської діяльності. Актуальність підготовки саме таких фахівців підтверджується динамічною тенденцією до інтеграції України у світову економічну систему, що висуває перед підприємствами необхідність розробки стратегій економічного розвитку, зміцнення конкурентних позицій, управління власним потенціалом та оптимізації виробництва. У цих умовах ініціативні та кваліфіковані бізнес-економісти стають особливо затребуваними на великих промислових підприємствах, компаніях малого, середнього бізнесу та у державному секторі розвитку національної економіки.

Мета програми полягає у підготовці кваліфікованих фахівців, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями з економіки підприємства та бізнесу, а також практичними фаховими навичками з економічного аналізу, планування, управління підприємствами та організації бізнесу в сучасному економічному просторі.

Задачі програми полягають у підготовці кваліфікованих фахівців з бізнес-економіки, зокрема бізнес-аналітиків, управлінців, спеціалістів та керівників економічних відділів підприємств, які здатні швидко орієнтуватися та діяти в середовищі ринкової економіки, аналізувати процес вітчизняного та світового економічного розвитку, визначати фактори економічного розвитку підприємства та шляхи зростання ефективності господарювання; поглибленні розуміння особливостей економічного механізму підприємства, як суб’єкта економічних відносин; наданні знань щодо прикладного економічного аналізу та діагностики, інструментів управління на підприємствах; формуванні системи навичок з практичного застосування методів діагностики виробничих систем, розробки антикризових заходів, прогнозування тенденцій економіки та розробки стратегій економічного розвитку підприємства.

Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання за магістерською програмою «Бізнес-економіка»

В процесі навчання студенти набувають наступні основні фахові компетентності:

 • знання та розуміння економічного механізму функціонування і розвитку підприємства у бізнес-середовищі;
 • здатність аналізувати процеси, події, причинно-наслідкові зв’язки на підприємстві, в економіці, бізнес-середовищі та діагностувати ключові проблеми;
 • здатність здійснювати заходи щодо стратегічного управління підприємницькою діяльністю, застосовувати адміністративні заходи щодо координації діяльності підприємства відповідно до ринкової кон’юнктури;
 • здатність розробляти й обґрунтовувати оптимальний план реалізації бізнес-проектів, стратегію розвитку підприємств, прогнозувати та планувати економічні показники діяльності підприємства, інвестиційну діяльність, визначати ресурсне та організаційне забезпечення;
 • здатність формувати інформаційну систему підтримки процесу прийняття управлінських рішень та організовувати процес реалізації стратегій розвитку для досягнення визначених цілей підприємницької діяльності в межах правового поля;
 • здатність здійснювати моніторинг та контроль економічної діяльності підприємства, оцінювати ефективність управлінських рішень;
 • здатність визначати цінності, мотиваційні заходи та засоби комунікації, які забезпечують досягнення мети підприємства, сприяють реалізації бізнес-проектів, економічних стратегій та програм розвитку підприємств, здійснювати презентацію результатів роботи.
 • здатність розробляти та впроваджувати нововведення у сфері економіки, здійснювати пошук та генерацію ідей в процесі проектування та управління бізнесом;
 • здатність мобілізувати та інтегрувати знання, обирати та застосовувати інформаційні технології та креативні навчальні методики мозкового штурму, кейсів, інверсії та синектики з метою вирішення актуальних задач економіки підприємства та бізнесу.

Особливості та конкурентні переваги магістерської програми

Особливістю магістерської програми «Бізнес-економіка» є поєднання таких ключових переваг:

 • універсальність та затребуваність спеціальності, що забезпечує широкий вибір професій у сфері економіки підприємства, бізнесі, фінансовій сфері, державному секторі та в науці;
 • глибокі професійні теоретичні знання з економіки підприємства та бізнесу, розуміння сучасних методів управління;
 • формування практичних навичок з планування, реалізації, діагностики та контролю за діяльністю підприємства у динамічному бізнес-просторі.

Перевагою програми також є формування високого рівня професійних компетентностей, які необхідні для реалізації загальних функцій управління підприємством; прийняття управлінських рішень відносно забезпечення ефективної діяльності підприємства, його конкурентоспроможності на ринку та створення передумов для його розвитку з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки.

Випускники можуть обіймати не тільки керівні посади на підприємствах в економічному, фінансовому, аналітичному відділах, у сфері управління розвитком, але також проектувати власний бізнес та відповідно сприяти створенню нових робочих місць.

Мови викладання дисциплін: українська, англійська.


Практика та працевлаштування

Студенти під час навчання обов’язково проходить виробничу практику.

Метою виробничої практики є відпрацювання практичних навичок самостійної роботи на різних етапах виробництва на посаді економіста, інженера зі створення та експлуатації інформаційних систем та математичні моделей в економіці в реальних умовах підприємства (установи) та з урахуванням особливостей його діяльності, а також поглиблення та закріплення теоретичних знань, здобутих під час навчання в інституті.

В результаті проходження виробничої практики студенти набувають навичок:

 • експлуатації конкретної моделі, 1С, БД та АРМ, проведення техніко — економічного аналізу роботи підприємства (установи);
 • розробки 1С, визначення її функцій і задач, опису постановки конкретного комплексу задач, створення раціонального інформаційного, технічного та програмного забезпечення;
 • проектування і впровадження технологічного процесу автоматизованої обробки інформації, який відповідає принципам нової інформаційної технології (гнучкості, інтегрованості та інтерактивності);
 • створення моделей прогнозування та планування економічних процесів;
 • рішення оптимізаційних задач;
 • виконання науково-дослідної роботи стосовно підвищені організаційного, технічного, математичного, технічного рівня 1С, БД та АРМ; наукової організації праці.

Базами виробничої практики студентів можуть бути:

 • підприємства та установи;
 • науково-дослідні інститути та проектно-конструкторські заклади, які мають економічні, планові та інвестиційні відділи;
 • підприємства та організації, які є економічними об’єктами складної структури і у яких використовуються методи математичного моделювання, прогнозування та оптимізації.

Під час практики студенти можуть бути зараховані на штатні посади (за фахом) у структурні підрозділи підприємства або відділи науково-дослідного інституту, які є базами практики.

В Кривому Розі базами виробничої практики, що співпрацюють з кафедрою економічної кібернетики, є такі підприємства, як ПАТ «Приватбанк», ПАТ «А-Банк», ПАТ «Діамантбанк», ТОВ «Білий вітер», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат», ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат», ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат», ПАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат», КП «Кривбасводоканал» та ін.

Випускники спеціальності «Економіка» мають широкі можливості для працевлаштування. Вони обіймають посади в організаціях державного та приватного сектору: на підприємствах різних форм власності; у фінансових та торгових організаціях; у різних сферах бізнесу та економічної діяльності; у державних органах національного, галузевого та регіонального управління, які мають відділи економічного планування та інноваційного розвитку; в науково-дослідних і освітніх установах.

Групи професій згідно Класифікатора професій (ДК 003:2010), які можуть займати випускники спеціальності «Економіка»:

12 Керівники підприємств, установ та організацій

24 Професіонали в галузі економіки

14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

Професійні назви робіт згідно Класифікатора професій (ДК 003:2010):

 • Головний економіст;
 • Директор з економіки;
 • Начальник планово-економічного відділу;
 • Провідний економіст;
 • Економіст з планування;
 • Економіст з фінансової роботи;
 • Консультант з економічних питань;
 • Економічний радник;
 • Фахівець з ефективності підприємництва;
 • Бізнес-аналітик.


Міжнародна мобільність

ИМУБП 29

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

ART_4625Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

ART_6217Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;
 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;
 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.


Військова підготовка

КРАУЗКриворізький економічний інститут разом з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету України, пропонує усім бажаючим хлопцям і дівчатам отримати військову спеціальність за час навчання за основою спеціальністю в економічному виші.

Навчання проводиться за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Експлуатація і ремонт літаків і авіаційних двигунів
 • Експлуатація і ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів авіації.

Військову підготовку на добровільних засадах можуть проходити студенти, що навчаються на 2-му, 3-му курсі на денній формі навчання.

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 4400 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з дисципліни «Захист Вітчизни» та перевірку рівня фізичної підготовленості.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Криворізького економічного інституту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу» .

Фахівці з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.Наші випускники

Гончаров Олексій Анатолійович, закінчив у 2003 році, начальник відділу обліку та супроводження ліквідаційних процедур АТ «ЗЛАТОБАНК» м. Київ.

Гончаров_sm Що мені дав інститут?

То був незабутній час. І чудовий. По-перше, знайомство із чудовими людьми, що стали друзями на все життя. По-друге, професію. Вміння не губитися у різних ситуаціях і творчо підходити до вирішення самих складних завдань.

«О, це неабияке суміщення навчання та творчості! Це єдиний у країні інститут, в якому можна не лише отримати «приземлену» професію, а й долучитися до чогось прекрасного, вічного…»

Лук’яненко Катерина Олександрівна, закінчила у 2003 році, старший викладач кафедри інформатики  та прикладного програмного забезпечення

lukianenko Багато чого: друзів, однодумців, колег. Інтелектуальний простір, у якому комфортно зростати. Відчуття того, що ти потрібен. І вміння вчитися, постійно пізнавати щось нове, і передавати ці знання іншим.

Глотов Олександр, закінчив у 2005 році, директор компанії «Білий вітер» м. Кривий Ріг.

А_Глотов_sm Що мені дав інститут?

Саме інститут дав мені змогу опанувати основні навики побудови бізнес-процесів, програм з автоматизації аналізу прогнозування діяльності підприємств. На тлі ґрунтовної теоретичної підготовки мати можливість потоваришувати з цікавими людьми та продовжити цю дружбу через все життя.

Освітні ступені, терміни та вартість навчання

 


« Повернутися

Інформаційні партнери