Фінанси,-банківська-справа-та-страхування Спеціальність:  Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань:  Управління та адміністрування
Факультет: Обліково-економічний

Інформація про спеціальність

Домінуючі здібності

математичні (розрахункові), аналітичні, логічне мислення, креативність, схильність до інтелектуальних видів діяльності

Базові знання

математика, географія, основи економічної теорії, іноземна мова, господарське право

Умови роботи

у приміщенні / мобільний

Особисті якості майбутнього фахівця

творчий потенціал, розвинута інтуїція, комунікабельність, креативність, соціальна відповідальність, ерудиція, організаційні здібності, розвиток творчого інтелекту, дотримання етичних норм та правил ведення переговорів.

Домінуючі види діяльності

фінансова, фінансово-кредитна, страхова, банківська, економічна, інноваційно-інвестиційна, консалтингова, інформаційно-аналітична, освітня, науково-дослідницька.

Галузі застосування професійних знань

 • підприємства, установи та оргаізації усіх сфер та ланок економіки;
 • страхові компанії;
 • НБУ та банківські установи;
 • органи державного управління;
 • державні установи (фіскальна служба, пенсійні фонди, державне казначейство);
 • фінансово-кредитні установи небанківського типу (ломбарди, брокерські контори, кредитні спілки, пенсійні фонди недержавного типу, інвестиційні компанії, фондові біржі, Державна іпотечна установа);
 • консалтингові організації;
 • науково-дослідні установи;
 • вищі навчальні заклади.

Можливі шляхи розвитку фахівця

У сфері діяльності підприємства випускники- фінансисти організовують фінансову діяльність підприємства, розробляють поточні фінансові плани та бюджети; знаходять конкретні шляхи щодо зменшення витрат і збільшення прибутку підприємства та реалізовують їх на практиці; визначають оптимальні шляхи та напрямки інвестиційної діяльності підприємства; здійснюють фінансовий контроль за відносинами підприємства з комерційними банками; аналізують фінансово-господарську діяльність підприємства та розробляють пропозиції щодо її покращення.

У сфері банківської діяльності випускники здійснюють облік та аналіз банківських операцій, проводять розрахунки і складають звітність в комерційних банках та інших фінансово-кредитних установах небанківського типу; володіють практичними навичками щодо здійснення депозитних, кредитних та інших операцій банків; проведення факторингових, лізингових та операцій з цінними паперами й іноземною валютою; забезпечення касового обслуговування клієнтів та проведення фінансово-економічних розрахунків.

У галузях страхування фінансисти вільно здійснюють усі види страхової діяльності, виконують роботу з укладення та обслуговування страхових договорів, формують фінансові стратегії залежно від фінансового стану страховика, виконують операції з перестрахування, контролюють достатність страхових тарифів та розробляють пропозиції щодо їх зміни.

Шляхи отримання професії

Навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітніми ступенями:

«бакалавр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі повної загальної середньої освіти;
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за спорідненою спеціальністю (5.03050801 – фінанси і кредит, 5.03050802 – оціночна діяльність, 5.03050901 – бухгалтерський облік);
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за будь-якою іншою спеціальності;
 • в період навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті на будь-якій спеціальності (крім спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування») після завершення першого курсу навчання на іншій формі навчання.

«спеціаліст» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра здобутого за спорідненою спеціальністю («Фінанси і кредит») або за будь-якою іншою спеціальністю – в останнє у 2016-2017 н.р.

«магістр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста здобутого за спорідненою спеціальністю («Банківська справа», «Фінанси і кредит») або за будь-якою іншою спеціальністю.

Вступ 2018

Бакалаврська програма

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом Ваговий коефіцієнт Вага атестату про повну загальну освіту
Обов’язкові предмети 0,1
Українська мова та література 100 0,2
Математика 100 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Географія 100 0,3
Іноземна мова 100 0,3

Програма магістрів

Перелік конкурсних предметів
Фаховий іспит
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)

Навчальний процес

Навч. процес ФБС фото1Головна мета кафедри фінансів, банківської справи та страхування – забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які володітимуть усім комплексом необхідних навиків і компетенцій у період інтенсифікації інноваційних процесів, значної волатильності фінансових ринків, оновлення бізнес-моделей функціонування підприємств, банківських установ та організацій.

Професорсько-викладацький склад кафедри в своїй роботі фокусується на підвищенні якості людського капіталу як основи добробуту суспільства. Виховання всесторонньо освіченого фахівця фінансово-економічного профілю передбачає акцентування уваги на забезпеченні безперервності навчального процесу на основі управління знаннями.

Навч. процес фото 3Професорсько-викладацький склад кафедри спрямовує свої зусилля на впровадження в навчальний процес інноваційних освітянських технологій, всебічний розвиток професійної та особистої культури фахівців. По кожній дисципліні створено навчально-методичне забезпечення, що складається з робочих програм начальних дисциплін, опорних конспектів лекцій, практикумів, навчально-методичних посібників, методичних вказівок для самостійної роботи, візуального супроводження.

На кафедрі педагогічні та науково-методичні засади навчального процесу підготовки фахівців приведено у відповідність до сучасних вимог і найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки.

Кафедра здійснює фундаментальний, ґрунтовний процес нагромадження знань як у вигляді форм аудиторного навчання, так і за рахунок самостійного підвищення рівня знань і кваліфікації.

Бакалаврська програма

Керівник: к.е.н., доцент Садовенко Марина Михайлівна
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 240
Термін навчання: 4 роки

Назва дисципліни ECTS  Назва дисципліни ECTS
1 курс
1 семестр 2 семестр
Фізичне виховання А 2 Фізичне виховання A 2
Іноземна мова А 3 Іноземна мова A 3
Українська словесність A 3 Філософія A 3
Історія українського суспільства A 3 Інформатика A 4
Психологія A 3 Теорія ймовірності та математична статистика A 4
Основи економічної науки A 5 Мікроекономіка A 4
Вища математика A 5 Теорія фінансів В 3
Охорона праці та безпека життєдіяльності A 3 Теорія грошей і кредиту B 3
Вступ до спеціальності (тренінг-курс) A 3

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Управління корпоративними фінансами''

Керівник: к.е.н., доцент Васильчук Ірина Петрівна
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 5 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

Назва дисципліни ECTS Назва дисципліни ECTS
1 семестр 2 семестр
Глобальна економіка А 4 Інноваційний розвиток підприємства А 4
Соціальна відповідальність А 4 Фінансове посередництво А 3
Методологія наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні А 4 Ринок фінансових послуг А 3
Іноземна мова професійного спрямування А 3 Управління фінансовою санацією підприємств В 4
Фінансовий менеджмент А 5 Управлінські інформаційні системи В 4
Фінансовий менеджмент в банку А 4 Вартісно-орієнтовано управління корпоративними фінансами В 4
Європейська інтеграція В 3 Страховий менеджмент В 4
Фінансовий контролінг В 3 Професійна кар’єра успішного фахівця В 4
Управління фінансовими ризиками В 3
Управління банківськими ризиками В 3
Маркетинг у банку В 3

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Управління банківським бізнесом''

Керівник: к.е.н., доцент Котковський Володимир Станіславович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 5 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

Назва дисципліни ECTS Назва дисципліни ECTS
1 семестр 2 семестр
Глобальна економіка А 4 Банківське регулювання та нагляд А 4
Соціальна відповідальність А 4 Кредитний менеджмент А 3
Інноваційний розвиток підприємства А 4 Проектне фінансування А 4
Методологія наукових досліджень в банківській сфері А 4 Управління банківськими ризиками В 4
Іноземна мова професійного спрямування А 3 Управління вартістю банку В 4
Фінансовий менеджмент у банку А 5 Бюджетування та контролінг в банку В 4
Європейська інтеграція В 3 Валютне регулювання і контроль В 4
Оцінка застави банківських кредитів В 3 Професійна кар’єра успішного фахівця В 4
Антикризовий менеджмент банку В 3
Інформаційне забезпечення фінансових установ В 3
Стратегічне управління банком В 3

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Практика та працевлаштування

Практика – вид навчального процесу, метою якого є поглиблення і закріплення студентами одержаних знань, набуття практичних навичок самостійної роботи на конкретному робочому місці. Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» проходять виробничу і переддипломну практику на підприємствах (установах) різних галузей економіки, сфер діяльності, форм власності, які займаються підприємницькою діяльністю, на робочих місцях фахівців з фінансів, банківської справи і страхування.

Під час проходження практики студенти закріплюють отримані в процесі навчання знання, отримують вміння і навички проведення фінансових розрахунків з різних напрямів діяльності суб’єктів господарювання, аналізують фінансові звіти, формують навички з управління фінансовими процесами на підприємствах, в організаціях, установах комерційних банків і страхових компаній. Часто місце проходження переддипломної практики стає першим робочим місцем випускника.

До особливостей спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» слід віднести універсальність та можливість працевлаштування в будь-якій галузі народного господарства. Економісти, фінансисти, банківські працівники потрібні на промислових підприємствах, фірмах, комерційному секторі, державних економічних та фінансових службах, у будь-яких секторах економіки. Реалії ринкової економіки свідчать, що надлишку спеціалістів з економічних спеціальностей на ринку праці бути не може, оскільки вони становлять основну фахову ланку, яка забезпечує підприємництво і нормальне функціонування економіки усіх рівнів. Освічений та грамотний спеціаліст знаходить роботу завжди, на відміну від випускника навчального закладу, який тільки наголошує на якості освіти, але повністю не несе відповідальності за подальше працевлаштування випускників.

Фахівці за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування»:

 • зможуть працювати в державних, публічних, приватних підприємствах різних галузей народного господарства, банківських установах, страхових компаніях та інших фінансово-кредитних установах небанківського типу;
 • здатні очолити економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств, наукових і проектних установ;
 • зможуть використовувати знання, уміння та навики в навчально-виробничих центрах економічних досліджень, здатні виконувати аналітичну роботу та працювати фінансовими менеджерами.

Спеціаліст з фінансів, банківської справи і страхування здатний виконувати професійні роботи, обіймати первинні посади, перелік яких наведено в таблиці за «Національним класифікатором професій ДК 003-2010», затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327.

Завжди існував вислів, що успіху досягає тільки той, хто не лише шукає потрібні умови, але сам створює їх. Тому варто твердити, що кафедра фінансів, банківської справи і страхування тісно працює в напрямку створення належних умов для своїх студентів. Така практична діяльність – добрий плацдарм, старт у професійному житті.

Міжнародна мобільність

ИМУБП 29

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

ART_4625Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

ART_6217Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;
 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;
 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.

Військова підготовка

КРАУЗКриворізький економічний інститут разом з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету України, пропонує усім бажаючим хлопцям і дівчатам отримати військову спеціальність за час навчання за основою спеціальністю в економічному виші.

Навчання проводиться за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Експлуатація і ремонт літаків і авіаційних двигунів
 • Експлуатація і ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів авіації.

Військову підготовку на добровільних засадах можуть проходити студенти, що навчаються на 2-му, 3-му курсі на денній формі навчання.

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 4400 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з дисципліни «Захист Вітчизни» та перевірку рівня фізичної підготовленості.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Криворізького економічного інституту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу» .

Фахівці з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.


Наші випускники

Павлушенко Оксана Василівна, заступник начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради

Павлушенко-каф-ФПС_sm Хоча моя освіта та місце роботи не повністю співпадають, бо ж за освітою — я фінансист, а працюю в економічній сфери, але базові знання отримані в інституті є надзвичайно важливими та корисними. Найбільш професійно необхідним виявились надбанні знання з фінансового аналізу, які навчили мене принципам та механізмам проведення аналізу у будь-якій сфері діяльності.

Особлива вдячність випускаючій кафедрі, тоді вона мала назву «Кафедра фінансів та банківської справи» та очолювала її Васильчук Ірина Петрівна, а також тодішньому заступникові директора інституту Лебедеву Івану Михайловичу. Ці люди стали для мене найбільшими вчителями життя та професії.

Я вважаю слушною думкою, що «Справжній вчитель — не той, хто тебе постійно виховує, а той, хто допомагає тобі стати самим собою.»

Дякую альма-матер!

Паньшина Софія Сергіївна, начальник управління аудиту Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Паншина-София_sm Я вже 15 років працюю в податковій системі, за фахом. Освіту здобула, закінчивши в 2001 році КЕІ КНЕУ, спеціальність «Фінанси і кредит», спеціалізація «Податки й оподаткування». Моя професія потребує постійного навчання та самовдосконалення. Саме викладачі вузу навчили мене не просто отримувати знання готовими, а вміти самому добувати потрібну інформацію і відсіювати зайве. Вражень, отриманих від навчання в університеті, дуже і дуже багато, але варто особливу увагу приділити соціально-психологічній атмосфері вузу, яка в повній мірі сприяла продуктивній спільній діяльності та всебічному розвитку особистості. За 5 років навчання ми пережили стільки позитивних моментів! Студентське життя в нашому університеті досить насичене, часто відбуваються різні заходи, проводяться конкурси між студентами, відбувають конференції, на яких кожен студент може показати та зарекомендувати себе з кращого боку.

Освіта зближує людей, допомагає їм краще розуміти один одного. Навіть отримавши диплом, я часто спілкуюсь з викладачами кафедри «Фінанси». Після закінчення навчання ми і далі спілкуємося з одногрупниками, не дивлячись на те, що доля у всіх різна. Студентське життя – це найкращі роки, які ми згадуємо завжди з посмішкою.

Студентам та викладачам хочу побажати досягнення запланованого, бажаного, омріяного.

Чабаненко Надія Миколаївна, директор з управління активами і пасивами ПАТ «Альфа-Банк»

Чабаненко_sm У 1994р. розпочався новий етап у моєму житті – я вступила до Криворізького економічного інституту, щоб здобути омріяну професію. Думаючи про студентські роки, я згадую перш за все своїх друзів, які залишилися такими для мене і до сьогодні.

Згадую відчуття дорослості, яке з’явилося під час навчання у ВУЗі. Із вдячністю згадую лекції та семінари Васильчук І. П. з «Фінансового аналізу» та «Фінансового менеджменту», Садовенко М.М. з «Податкової системі та оподаткування» та багато інших викладачів.

Навчання на 1-му курсі здавалося нескінченним… А зараз я розумію, як швидко минули п’ять студентських років. Разом із дипломом я отримала впевненість у собі, міцні базові знання зі спеціальності «Фінанси та Кредит» , прагнення до постійної фахової самоосвіти. Зараз я готова із задоволенням ділитися своїм набутим практичним досвідом з метою мотивації студентів до наполегливого та успішного навчання.

Тож сьогодні приєднуюся до вітань моєї Alma mater із 50-річним ювілеєм. Зичу успіхів у справі підготовки фахових спеціалістів для держави, розвитку науково-економічної думки та наполегливості у досягненні мети.

Андрущенко Ганна Іванівна, доктор соціологічних наук, доцент кафедри фундаментальних і соціально-гумані тарних дисциплін Криворізького металургійного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Андрущенко_sm Перш за все варто сказати, що мене відверто вразило ставлення викладачів та працівників кафедри до студентів. Тут чітко відчувається дотримання принципу партнерських стосунків між викладачем та студентом, причому партнерами виступають майбутні працедавці наших випускників. Разом з тим створені усі умови не лише для здобуття якісної освіти, а й для особистого розвитку студентів, організації змістовного дозвілля, вітається творчість та креативність як у висловлюваннях студентів, так і у їх діях.

Чим запам’ятався Криворізький економічний інститут – студентами, які тут вчаться, це люди без стереотипів, творчі, обізнані, люди нового часу, які знають чого вони хочуть і знаходять способи як досягти найвищих вершин. Найважливішою перевагою навчання в Криворізькому економічному інституті для мене є перш за все високий рівень конкурентоспроможності випускників, інноваційність навчального, виховного та наукового процесу в інституті, який не ставить за мету наздогнати провідні навчальні заклади країни, а сам іде попереду інших.

Ступнікова Альона Сергіївна, керуючий відділенням «Саксаганське» КФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Ступнікова_sm  

Обираючи спеціальність і ВНЗ після школи, в більшості випадків, усвідомлюючи чи ні, ми прислухаємось до батьків, користуємось їх порадою. Батьки майже завжди знають, що для нас добре.

Вступивши на спеціальність «Банківська справа» в Криворізький економічний інститут – вийшло не просто добре, а ВІДМІННО.

Багаж знань, який не раз ставав у нагоді, причому не тільки в роботі, але і просто в житті. Сотні знайомств, багато з яких переросли в дружбу, деякі – у співпрацю.

Душевна атмосфера кафедри і люди, які її створюють, – наші професіонали, наші викладачі. Всім величезне спасибі за 5 років прекрасних моментів і базу знань.

Рижкова Ірина Олексіївна, Начальник управляння розвитком підприємництва Міськвиконкому м. Кривий Ріг

рыжкова_sm Для меня высшее экономическое образование по специальности «Финансы и кредит» — второе. Необходимость его получения возникла тогда, когда я начала свою работу сначала в торговом отделе, а затем в Управлении развития предпринимательства Горисполкома. Экономическое образование – это основа моей работы с предпринимателями. В современных условиях без него не обойтись. Особенно важно знать нормы Налогового кодекса, уметь проводить экономический и финансовый анализ для выявления проблем предпринимателей и нахождения путей их решения.

Основы этих знаний закладываются в ВУЗе, а потом, чтобы не отстать, надо постоянно учиться, совершенствоваться в профессии, следить за изменениями, поднимать свой экономический уровень.

Спасибо преподавателям выпускающей кафедры «Финансы, налоги и страховое дело» за знания, терпение, частицу своей души, которые они передают своим студентам. Всех благ и успехов в их труде!

Кривуля Владислав Миколайович, Фінансовий директор ПрАТ «Центральний ГЗК»

Кривуля_sm Кожна людина в житті, на будь-якому її етапі, намагається чогось досягти, розкрити внутрішній потенціал для нових звершень. Як відомо краще вкладення — це вкладення в самого себе. Так от – Криворізький економічний інститут надав можливість зробити внесок і отримати результати від цього ефективного капіталовкладення.
Так склалося, що після закінчення спеціальності «Економіка управління підприємств», мені довелося працювати у фінансовій сфері. Більше 8 років займаю посаду фінансового директора ПрАТ «Центральний ГЗК». Прийняття управлінських рішень потребує глибоких знань з економіки і фінансів, методів і прийомів фінансування та інвестування, оцінки ефективності використання наявного у підприємства капіталу.
Особиста подяка науково-педагогічному колективу кафедри фінансів, банківської справи та страхування за підготовку висококваліфікованих фахівців здатних самостійно приймати ефективні рішення щодо управління фінансами, фінансистів сучасної генерації, якими є більшість співробітників фінансової служби комбінату. Застосування і використання отриманих знань, навичок, досвіду стало підґрунтям в досягненні ними своїх професійних вершин.
Велика подяка усьому науково-педагогічному колективу Криворізького економічного інституту за професійний підхід до навчального процесу, за отримання якісних знань, що відповідають сучасному бізнес-середовищу. Успіхів Вам!

Освітні ступені, терміни та вартість навчання


« Повернутися

Інформаційні партнери