Інженерія-програмного-забезпечення Спеціальність:  Інженерія програмного забезпечення
Галузь знань: Інформаційні технології
Факультет: Обліково-економічний

Інформація про спеціальність

Домінуючі здібності

математичні (розрахункові), аналітичні, логічне мислення, креативність, схильність до інтелектуальних видів діяльності, гнучкість професійного мислення, можливість самовдосконалення в умовах постійного розвитку інформаційних технологій.

Базові знання

математика, географія,  іноземна мова, українська мова та література,

Умови роботи

у приміщенні / мобільний

Особисті якості майбутнього фахівця

Посидючість, обов’язковість, відповідальність, акуратність, емоційно-психічна стійкість (здатність до самоконтролю), наполегливість, педантизм у роботі, чесність, справедливість, ввічливість, зосередженість, ретельність, комунікабельність, уміння зберігати комерційну таємницю.

Домінуючі види діяльності

 • розробка програмного забезпечення клієнт-серверних до­датків на мовах C++, С#;
 • створення або вибір оптимального алгоритму для вирішення поставленого завдання;
 • програмування тривимірної графіки на основі використання бібліотеки OpenGL;
 • робота з базами даних MySQL, Sql Server;
 • розробка web-додатків;
 • розробка кросплатформених додатків з використанням Java- технологій;
 • розробка мобільних додатків на основі операційної системи Android;
 • розробка та впровадження методів автоматизації прог­рамування.

Посади, які можна обіймати:

програміст, програміст-аналітик, web- програміст, головний інженер проектів з розробки інформаційних систем, адміністратор баз даних, адміністратор мережі, аналітик з комп’ютерних систем і комунікацій, фахівець з систем захисту інформації та програм, менеджер з інформаційних технологій та ін.

Отримання професійних знань

Кафедра інформатики та прикладного програмного забезпечення здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». При вивченні дисциплін професійного спрямування студенти отримують знання сучасних комп’ютерних технологій і мов програмування, таких як: Microsoft Visual С++, Microsoft Visual C# .NET, PHP, ASP.Net, Java, технологій OLE, ActiveX, COM, ADO, ADO.NET та ін. Значна увага приділяється розробці прикладного програмного забезпечення під операційну систему Windows, web-програмуванню, програмуванню комп’ютерної графіки з використанням бібліотеки OPENGL, а також роботі з базами даних MySQL, SQL Server та ін. При розробці прикладних задач головним інструментарієм є Microsoft Visual Studio 2010.

Крім того, на старших курсах приділяється увага мобільним технологіям, зокрема програмуванню для операційної систем Android фірми Google.

Отримання цих знань забезпечується вивченням таких основних фахових дисциплін: «Інструментальні засоби прикладного програмування» (вивчається мова програмування Visual С++ 2010 з використанням бібліотеки MFC під операційну систему Windows), «Розробка програм на платформі .NET» (вивчається мова програмування Visual С# 2010 для режиму Console та для Windows Forms), «Web-програмування» (вивчається мова PHP з використанням JavaScript та універсальної бібліотеки jQuery, технології Ajax, Flash, ASP.Net), «Програмування комп’ютерної графіки» (вивчається універсальна бібліотека OpenGL для роботи з ЗD-графікою), «Програмування клієнт-серверних додатків» (поглиблено вивчаються мови Visual С++, Visual С#, Java з використанням технологій WPF, SilverLight, а також ADO та ADO.Net для обробки баз даних), «Моделювання ЗD-поверхонь» (вивчається побудова поліномів, Без’є, інтерполяційних сплайнів, сплайнів Ерміта, В-сплайнів у 2D та ЗD-графіці з використанням бібліотеки OpenGL), «Інформаційні системи і технології на підприємствах» (вивчається пакет «1С:Підприємство 8»), «ГІС-технології». Математичний рівень студентів підвищується за рахунок вивчення пакету Matlab.

Галузі застосування професійних знань

Фахівці зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» виконують на підприємствах постановку широкого кола задач, а також розробляють програмне забезпечення. Випускник може працювати на підприємствах, в установах та організаціях інженером-програмістом, Web-програмістом, розробником інформаційних систем, головним інженером проекту по розробці інформаційних систем, адміністратором баз даних, адміністратором мережі, аналітиком з комп’ютерних систем та комунікацій, фахівцем з систем захисту інформації та програм, менеджером з інформаційних технологій та ін.

Посади, які можна обіймати

керівні посади бухгалтерських, фінансово-економічних служб в різних сферах і галузях економіки, бухгалтер, економіст, аудитор, фінансовий контролер, службовець фіскальних органів, фахівець з оподаткування та бухгалтерського супроводу підприємства, викладач

Шляхи отримання професії

Навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» за освітніми ступенями:

«бакалавр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі повної загальної середньої освіти;
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за спорідненою спеціальністю (5.05010301 – розробка програмного забезпечення);
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за будь-якою іншою спеціальності;
 • в період навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті на будь-якій спеціальності (крім спеціальності «Інженерія програмного забезпечення») після завершення першого курсу навчання на іншій формі навчання.

«спеціаліст» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра здобутого за спорідненою спеціальністю («Програмна інженерія») або за будь-якою іншою спеціальністю – в останнє у 2016-2017 н.р.

«магістр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста здобутого за спорідненою спеціальністю («Програмна інженерія») або за будь-якою іншою спеціальністю.

Вступ 2018

Бакалаврська програма

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом Ваговий коефіцієнт Вага атестату про повну загальну освіту
Обов’язкові предмети 0,1
Українська мова та література 100 0,2
Математика 100 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова 100 0,3
Фізика 100 0,3

 

Програма магістрів

Перелік конкурсних предметів
Фаховий іспит
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)

Навчальний процес

DSC_1579-1Кафедра інформатики та прикладного програмного забезпечення має потужний професорсько-викладацький склад. Вже більше 20-ти років очолює кафедру доктор технічних наук, професор Зеленський Олександр Семенович, який є видатним науковцем і практиком. Більшість викладачів мають наукові звання кандидатів наук. Головним в роботі кафедри є професійність, якісний рівень підготовки майбутніх фахівців, здійснення наукових досліджень з актуальних проблем сучасності.

Викладачами кафедри забезпечується викладання більш, ніж 40 дисциплін, серед яких:

 • Об’єктно – орієнтоване програмування;
 • Алгоритми та структури даних;
 • Конструювання програмного забезпечення;
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення;
 • Бази даних;
 • Web-програмування;
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення;
 • Економіка програмного забезпечення;
 • Розробка web-додатків на платформі NET;
 • Розробка прикладного програмного забезпечення на Visual Studio .NET;
 • Моделювання 3d-поверхонь;
 • ГІС-технології;
 • Корпоративні інформаційні системи та багато інших.

Навчальним планом передбачено проходження навчальних та виробничих практик з використанням сучасних навчальних методик. Студенти спеціальності активно залучаються до відкритих лекцій провідних представників професії, наукових та практичних заходів з розвитку практичних навичок студентів.

DSC_1510-1Викладачі кафедри застосовують сучасні підходи до реалізації навчального процесу у відповідності із державними освітніми вимогами та сьогоденними потребами ринку праці, а також сприяють розвитку творчого потенціалу кожного студента через участь у фахових олімпіадах та спеціалізованих конкурсах.

Основні матеріали з усіх навчальних дисциплін розміщені на освітньому порталі КЕІ (MOODLE) для полегшення доступу до них студентів спеціальності «Програмна інженерія». Це дозволяє студенту у зручний для нього час самостійно опрацьовувати навчальний матеріал та взаємодіяти із викладачем в інтерактивному режимі, що також посилює підготовку студентів, забезпечує індивідуальний підхід і сприяє розвитку навичок самостійної роботи.

Бакалаврська програма

Керівник: д.т.н., професор Зеленський Олександр Семенович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 240
Термін навчання: 4 роки

Назва дисципліни ECTS  Назва дисципліни ECTS
1 курс
1 семестр 2 семестр
Фізичне виховання А  3 Фізичне виховання  А 3
Іноземна мова А 3 Іноземна мова А 3
Українська мова (за професійним спрямуванням) А 3 Історія України та української культури А 3
Лінійна алгебра та аналітична геометрія А 3 Математичний аналіз А 5
Фізика (вибрані розділи) А 4 Комп’ютерна дискретна математика А 4
Групова динаміка і комунікації А 4 Основи програмування А 5
Основи програмування А 5 Програмування Інтернет А 5
Офісне програмне забезпечення А 4 Основи програмної інженерії А 5
Web-дизайн А 4 А

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Прикладне програмне забезпечення''

Керівник: д.т.н., професор Зеленський Олександр Семенович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 5 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

Назва дисципліни ECTS Назва дисципліни ECTS
1 семестр 2 семестр
Іноземна мова професійного спрямування А 4 Основи наукових досліджень А 5
Сучасні технології на платформі .NET А 6 Сучасні технології на платформі .NET А 5
Моделювання та програмування 3D-поверхонь А 5 Європейська інтеграція В 5
Розробка Web-додатків А 5 Глобальна економіка В 5
Математичне моделювання в пакеті MatLAB В 5 ГІС-технології А 5
Імітаційне моделювання В 5 Імітаційне моделювання А 5
Розробка додатків для мобільної платформи Android В 5 Інтелектуальні системи А 5
Інтелектуальні системи В 5

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Інформаційний менеджмент''

Керівник: д.т.н., професор Зеленський Олександр Семенович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 5 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

Назва дисципліни ECTS Назва дисципліни ECTS
1 семестр 2 семестр
Іноземна мова професійного спрямування А 4 Основи наукових досліджень А 5
Сучасні технології на платформі .NET А 6 Сучасні технології на платформі .NET А 5
Моделювання та програмування 3D-поверхонь А 5 Європейська інтеграція В 5
Розробка Web-додатків А 5 Глобальна економіка В 5
Математичне моделювання в пакеті MatLAB В 5 ГІС-технології А 5
Імітаційне моделювання В 5 Імітаційне моделювання А 5
Розробка додатків для мобільної платформи Android В 5 Інтелектуальні системи А 5
Інтелектуальні системи В 5

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Практика та працевлаштування

У списку найбільш прибуткових і потрібних професій, які будуть затребуваними протягом наступних десяти років, перше місце посідає інженер — програміст, середня заробітна плата якого в країні перевищує 7000 грн. в місяць.

Прийом здійснюється на денну та заочну форму навчання як за держзамовленням, так і за контрактом. Наші випускники працюють як на великих та середніх, так і на малих та спільних підприємствах, у банківських установах, дата-центрах, науково-дослідних інститутах України, компаніях з розробки програмного забезпечення, зокрема й іноземних.

За результатами 4-х років навчання випускники одержують кваліфікацію БАКАЛАВР з «Інженерія програмного забезпечення». Ще через рік навчання можна одержати диплом спеціаліста за напрямом «Програмне забезпечення систем». Найбільш здібні до наукової роботи студенти продовжують навчання і отримують вчену ступінь магістра.

«Інженерія програмного забезпечення» – це єдина спеціальність, де поглиблено вивчають сучасне програмне забезпечення та іноземну мову, де Ви станете першокласним програмістом, це найкращий вибір сьогодні і завжди!

Шановні абітурієнти, випускники шкіл! Якщо Ви хочете отримати прибуткову, сучасну, престижну, з мінімальними ризиками для здоров’я професію, приходьте вчитися до КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» за напрямом підготовки «Інженерія програмного забезпечення»!

Міжнародна мобільність

ИМУБП 29

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

ART_4625Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

ART_6217Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;
 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;
 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.

Військова підготовка

КРАУЗКриворізький економічний інститут разом з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету України, пропонує усім бажаючим хлопцям і дівчатам отримати військову спеціальність за час навчання за основою спеціальністю в економічному виші.

Навчання проводиться за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Експлуатація і ремонт літаків і авіаційних двигунів
 • Експлуатація і ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів авіації.

Військову підготовку на добровільних засадах можуть проходити студенти, що навчаються на 2-му, 3-му курсі на денній формі навчання.

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 4400 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з дисципліни «Захист Вітчизни» та перевірку рівня фізичної підготовленості.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Криворізького економічного інституту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу» .

Фахівці з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.


Наші випускники

Едуард Лобас, COO at Webinerds, один з організаторів “Криворізького клубу анонімних IT-шників” (KRANONIT), організатор та доповідач різноманітних IT конференцій, серед яких: GetIT, GetApp, IT Dnipro, інші.

lobos Що мені дав інститут:

Інститут дав мені три цінні речі. Перша з них — вміння навчатися постійно, друга — це здатність цінувати час, а третя — впевненість в собі.

Саме це допомагає прокладати власний шлях по життю.”

 

Буднік Дмитро, компанія Big Digitals Ukraine LLC.

budnik Що мені дав інститут:

Інститут дав мені хороші базові знання, завдяки яким я з легкістю знайшов роботу за спеціальністю. 

Муль Микола Миколайович, будучи студентом, заснував фірму, яка займається розробкою програмного забезпечення в Україні та за її межами.

mul_sm Що мені дав інститут:

Під час навчання в інституті, я отримав чудову базу знань, яка заклала міцний фундамент для подальшого професійного розвитку, та дала можливість займатися улюбленою справою.

Освітні ступені, терміни та вартість навчання


« Повернутися

Інформаційні партнери