Для здобувачів вищої освіти, які прагнуть пізнати світ, відкрити нові перспективи своєї спеціальності, знайти високооплачувану престижну роботу та проявити свої здібності, щоб досягти кар’єрного росту, кафедра іноземних та ділової української мов на професійній основі забезпечує упродовж І-V курсів викладання мовного блоку дисциплін: української, польської, англійської, німецької, французької мов для підготовки фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр», «Магістр», які на практиці володіють іноземними мовами, що вирізняє їх серед інших випускників Придніпровського регіону, дозволяє реалізувати свої можливості та досягнути успіху в професійній діяльності.

Підготовка та системне вивчення іноземних мов фахівцями економічного, правового та IT-профілю
для усіх сфер діяльності здійснюється за унікальними навчальними програмами, підручниками в розрізі:

з англійської мови — David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader, Third edition: Pre-Intermediate: Business English Course Book, Pearson Education Limited, 2014; Strutt Peter. Market Leader Business Grammar and Usage: Business English, Pearson Education Limited, 2004; Гусак Т.М. Modern English Grammar in Practice (Guidebook and Workbook) Book 1; Araminta Crace, Richard Acklam New Total English: Pre-Intermediate: Student`s Book. Pearson Education Limited, 2014; Araminta Crace, Richard Acklam New Total English: Pre-Intermediate: Work Book. Pearson Education Limited, 2014; Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 3 Pre-Intermediate. Student’s Book Grammar. Express Publishing, 2000; P. Reilly, M. Uminska & B. Michalowsk. Focus (Elementary). Student’s Book. Pearson, 2016; Virginia Evans, Jenny Dooley. Career Paths -Law. Student’s book.Express Publishing,2011; Raymond Murphy. English grammar in use. Cambridge University Press, 2015 Book-1; Virginia Evans, Jenny Dooley. Career Paths -Law. Student’s book.Express Publishing,2011; Raymond Murphy. English grammar in use. Cambridge University Press, 2015 Book-2; English for Computer Users Student’s Book Remacha Esteras S. Infotech. 4th edition. — Cambridge University Press, 2008; Мильнікова В.В. Англійська мова економіки, фінансів та банківської справи: Навч. посіб. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 390 с.; Raymond Murphy. English grammar in use. Cambridge University Press, 2015 Book-1; Англійська мова для економістів і бізнесменів: В.К. Шпак, О.О. Мустафа, Т.І. Бондар та інші. — Вища шк., 2000;

з французької мови — Французька мова для початківців: С.Є. Опацький. — Перун, Київ, 2003; Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка (в двух томах). Т. 2. – Киев: «Логос», 2002. – 512 с.;

з німецької мови — Німецька мова. Граматичний практикум. і рівень/С.О. Біда. – 5-е вид., випр. І доповн. – Х.: Вид-во «Ранок», 2017. – 320 с.; Німецька мова. Граматичний практикум. ІІ рівень/І.М. Панченко, О.Л. Кононова. – 3-е вид., випр. і доповн. – Х.: Вид-во «Ранок», 2016. – 320 с.; Практический курс немецкого языка. Для начинающих/В. Завялова, Л. Ильина. – 6-е, переработанное и дополненное. М.: Лист Нью, 2002 г. – 880 с.; Немецко-русский, русско-немецкий словарь: 75000 слов и словосочетаний/О.Мазур – Донецк: ООО «Глория Трейд», 2012. – 752 с.; Усі вправи з граматики німецької мови/ Бережена В.В. – Х.: Торсінг плюс,2015. – 320 с.;

з польської мови — Iwona Stempek «Polski krok po kroku» Kraków, 2010; Ewa Lipińska «Z polskim na ty» Kraków, 2008; Liliana Madelska «Практическая грамматика польского языка», Краков, 2012;

на основі нових підходів, форм і методів роботи: реалізація поставлених завдань здійснюється через використання низки прийомів навчання, різноманітних методик і поєднання інноваційних технік із традиційними підходами, що довели свою ефективність і були перевірені часом. Обираючи певний інтерактивний метод, а саме: “Interview”, “Round Table”, “ReflexiveCircle”,“Hotsummary”, “Project”,“Expert Groups”, “Dozensofquestions”, “Excursion”, викладачі формують у студентів навички спонтанного мовлення. Якісна мовна підготовка студентів неможлива без використання сучасних освітніх технологій: використання проектних методів, застосування інформаційних і телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними програмами, дистанційні курси іноземних мов, створення презентацій у програмному середовищі Open Office Impress, PowerPoint, використання ресурсів всесвітньої мережі Internet; мультимедійних технологій у методиці проектів “Presentations”, демонстація відеопроектів «Videoprojects”, проведення інтерактивних ігор “FirstMillion”, “TheBrainoftheClass”, “BlinkingFrames” — дають змогу практично збільшити кількість розмовної практики на занятті, є цікавими для студентів, допомагають засвоїти матеріал і використати його у подальших заняттях;

шляхом залучення передового досвіду провідних вчених України та світу: програми нашої кафедри є універсальними, а викладачі – унікальними. Вони поєднують у собі знання мови, комунікативної та інтерактивної методик викладання з елементами гри, постійний професійний розвиток, любов до своєї роботи, а також уміння планувати заняття так, щоб студенти отримували максимальну користь і задоволення від занять.

У кожного студента свій темп розвитку та сприйняття інформації, тому ми практикуємо індивідуальний підхід і створюємо сприятливу атмосферу, що допомагає студентам відчути себе впевнено, саме тому вони активні на заняттях та із задоволенням спілкуються англійською. Кожна людина сприймає інформацію по-різному. В одних краще розвинене аудіальне, в інших — візуальне сприйняття, деякі бачать мову як чітку систему. Наше завдання — підібрати методику відповідно до особливостей студента.

З лютого 2018 року кафедра вперше запровадила програму позакредитних різнорівневих (початковий рівень – Elementary, передсередній рівень – Pre-intermediate, середній рівень – intermediate) курсів з вивчення англійської, німецької, французької, польської мови для студентів, які залежно від свого рівня вмінь і навичок іншомовної компетенції та цілей застосування прагнуть опанувати мову, подолати мовленнєвий бар’єр, покращити свій рівень мовної і мовленнєвої підготовки, підготуватися до вступу до магістратури, диверсифікувати професійну лексику та оволодіти практичною граматикою. За результатами вивчення курсу студенти отримують сертифікат та оцінку в додаток до диплома.

З серпня 2017 до січня 2018 року на кафедрі працювала волонтер Корпусу Миру США в Україні Мелісандра Леонардос, яка викладала курси «Англійська мова», «Ділова англійська мова», «Міжкультурна комунікація», використовуючи метод TEAMTEACHING. У процесі співпраці волонтера з викладачами кафедри іноземних та ділової української мов відбувся обмін досвідом роботи, ділове та особисте спілкування, що вплинуло на підвищення їх рівня володіння розмовною англійською мовою і, в кінцевому підсумку, суттєво позначилося на якості викладання англійської мови студентам;

з метою засвоєння знань і практичних навичок з основ професійної підготовки для здобувачів вищої освіти кафедра іноземних та ділової української мов пропонує (на платній основі) курси посиленого вивчення (Challenge) іноземних мов на професійному рівні, а саме:

вивчення англійської мови – Рівень А1 – А2, В1 – В2 здійснюється за підручниками: 1) Kathy Gude, Jayne Wildman. New Matrix (Intermediate). Student’s Book. Oxford University Press, 2011; 2) Jayne Wildman, Kathy Gude. New Matrix (Intermediate). Workbook. Oxford University Press, 2011.

З метою розвитку комунікативних умінь і навичок студентів, від яких значною мірою залежить їх можливість професійно працювати в міжнародному контексті, кафедрою організовано роботу Клубу американської культури для студентів і викладачів інституту.

Системне вивчення іноземних мов відкриває для студентів нові можливості:

— перспективи та переваги під час працевлаштування;
— у рамках міжнародної освітньої програми «Подвійний диплом» з Академією Полонійною у Ченстохові (Республіка Польща) отримати європейський диплом магістерського ступеня;
— підготуватися до вступу до магістратури та отримати магістерський ступінь;
— брати участь у програмі «Еразмус+», яка передбачає практику і можливість працевлаштування в країнах Європейського Союзу;
— не припиняючи навчання в інституті, отримати польський диплом за спеціальністю «Економіка».

Для абітурієнтів передбачені підготовчі курси з вивчення української мови та літератури, а для студентів – додаткові курси з вивчення англійської, німецької, французької, польської мов. Найкращий і найкоротший шлях до засвоєння англійської мови – це звернутися до кваліфікованого викладача, який направить, скоригує навчання згідно з вашими потребами, збалансує говоріння, сприйняття на слух, читання та письмо, розкриє ваш потенціал. Навчання на курсах здійснюють провідні фахівці кафедри, які постійно підвищують свій рівень кваліфікації, беручи участь у міжнародних конференціях, проектах і т.п. Так, з 21 травня по 2 червня 2018 р. викладачі Базаренко І.А., Гушко О.А. пройшли перший етап програми стажування в Академії Полонійній у Ченстохові (Польща) та отримали сертифікати В1 з вивчення польської мови і культури.

Отже, запрошуємо до КЕІ вивчати мови!« Повернутися

Інформаційні партнери