Магістерська програма «Логістичний менеджмент» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг», компетентних у розв’язанні комплексних проблем з оптимізації логістичних систем підприємств виробничої та невиробничої сфер

Особливості програми: магістерська програма практично орієнтована та реалізується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, консалтинговими й аналітичними центрами, інвестиційними компаніями, провідними бізнесовими структурами, які здійснюють маркетингову і логістичну діяльність.

Особливістю магістерської програми є те, що вона спрямована на розвиток у майбутніх фахівців здатності до системного мислення. Така вимога до кваліфікації магістра означає, що необхідним є набуття поглиблених знань у різних функціональних областях логістики і бізнесу, що дозволить йому швидше пристосуватися до нових завдань і обмінюватися інформацією зі співробітниками з інших сфер діяльності підприємства або контрагентів ланцюга поставок. Отримання студентами таких знань і професійних компетентностей забезпечується відповідною структурою освітньо-професійної програми та програмами навчальних дисциплін.

Перевагами випускників магістерської програми є володіння:

— новими цілісними знаннями та професійними навичками з управління ланцюгами поставок;
— методами та інструментами логістичного консультування і моделювання логістичних бізнес-процесів на підприємстві;
— компетентностями з організаційно-управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності у сфері маркетингу і логістики;
— компетентностями із застосування інноваційних технологій, що застосовуються підприємствами різних сфер власності в логістиці;
— компетентностями з формування мережевої структури логістичної системи підприємства;
— компетентностями з проектування, організації та управління логістичною системою підприємства, вирішення проблем логістичного адміністрування.

АКТУАЛЬНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Актуальність програми зумовлюється тим, що професія менеджер з логістики за останні п’ять років входить у десятку найбільш затребуваних професій не тільки в Україні, а й у більшості промислово розвинутих країн світу, і за прогнозами експертів ринку праці попит на логістів буде зростати.

Мета програми полягає у формуванні у студентів необхідних знань і вмінь щодо ефективного управління та оптимізації логістичних систем підприємств усіх видів економічної діяльності та форм власності.

Завдання програми полягає у підготовці компетентних фахівців, які здатні до управління та оптимізації логістичних систем і ланцюгів поставок промислових, торговельних, посередницько-комерційних, будівельних, транспортних підприємств, підприємств сфери послуг.

Підходи до викладання та навчання: студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, віддалене навчання в системі Moodle, самоосвіта, навчання на основі досліджень тощо. Викладання проводиться у вигляді лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, майстер-класів представників вітчизняних і міжнародних логістичних компаній, навчальних візитів на підприємства, самостійного вивчення дисциплін.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ ЗА МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні завдання та проблеми у галузі маркетингу і логістики при проектуванні, формуванні та оптимізації логістичних систем і підсистем підприємств усіх галузей виробничої і невиробничої сфери

Знання і розуміння: уміння визначати стратегічні завдання і цілі логістичної діяльності підприємства; уміння визначати напрямки та оцінювати ефективність розвитку організаційно-структурних форм логістичного управління, інтеграції організацій, управлінських процесів і діяльності структурних підрозділів підприємств; уміння оцінювати ефективність управління ланцюгами поставок та виявляти напрями їх оптимізації; знання сучасних моделей логістичних процесів, методів обґрунтування і розробки організаційно-економічних логістичних програм підприємства; знання принципів прогнозування кон’юнктури внутрішнього і міжнародних ринків; знання сучасних моделей поведінки споживачів, принципів розробки і реалізації маркетингових планів логістичної діяльності; уміння аналізувати інформацію та організувати впровадження запропонованих логістичних заходів; уміння здійснювати фінансове планування діяльності логістичних систем та обирати оптимальну логістичну стратегію з урахуванням прийнятного рівня ризику.

Застосування знань і розумінь: використання сучасних моделей, методів і засобів планування зовнішньоекономічної логістичної та інноваційної діяльності; уміння організовувати комерційні зв’язки зі споживачами, постачальниками, торговельно-посередницькими структурами; здатність управляти ланцюгами поставок; здатність організовувати товарні, фінансові, інформаційні потоки у логістичних каналах, управляти електронними каналами розподілу; уміння розробляти інтегровані комунікації з усіма учасниками ланцюга поставок; уміння визначати напрямки та оцінювати ефективність використання інформаційних систем і технологій, інноваційних технологій та інвестицій у логістиці; здатність прогнозувати розвиток економічних процесів та економічних показників логістичної діяльності.

Формування суджень: здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в галузі логістики для зменшення впливу факторів зовнішнього середовища прямої та непрямої дії на результативність виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, організації); здатність застосовувати знання на практиці та здійснювати ефективне ділове спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов; здатність до самонавчання і продовження професійного розвитку.

Набір на спеціальність 075 «Маркетинг» освітнього ступеня «магістр» випускників Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» здійснюється за рейтингом, за результатами фахового випробування та результатами складання вступного випробування з іноземної мови.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Конкурентною перевагою магістерської програми є те, що студенти після навчання за програмою здобудуть знання і професійні компетентності з використання концепції інтегрованої логістики та управління ланцюгами поставок, оволодіють сучасними інструментами та методами логістичного управління на основі використання інформаційних систем і технологій, економіко-математичного моделювання, що сприятиме задоволенню потреб національного ринку праці у висококваліфікованих фахівцях, зміцненню кадрового потенціалу вітчизняних підприємств і посиленню їх конкурентоспроможності.

Фахівці з маркетингової логістики можуть працювати керівниками і менеджерами з логістики підприємств різних галузей економіки, консультантами та експертами в компаніях, що займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом, фахівцями в компаніях, які професійно займаються логістикою і наданням логістичних послуг, зокрема, транспортно-експедиційних компаніях, складських комплексах, митних терміналах, менеджерами із постачання та збуту.« Повернутися

Інформаційні партнери