Спеціальність для динамічних амбіційних людей, яким цікаво все нове та сучасне

У системі економічної освіти підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» в Україні займає чільне місце. З кожних десяти навчальних закладів, у дев’яти готують фахівців з обліку і аудиту, що засвідчує престижність і популярність серед молоді професії бухгалтера. Обліково-аналітична освіта стала важливою складовою підготовки сучасних управлінців, у чому переконує не тільки зарубіжний, але і вітчизняний досвід: більшість успішних керівників фіскальних служб і менеджерів великих промислових підприємств, банків, страхових компаній мають саме бухгалтерсько-аудиторську освіту.

Магістерська програма
«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»
відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, упровадженим в Україні в рамках реалізації Болонського процесу

Актуальність магістерської програми визначається тим, що сучасні умови ринкової економіки України зумовлюють удосконалення як системи управління підприємством у цілому, так і окремих її підсистем – обліку, аналізу і аудиту. Бухгалтерський облік являє собою важливу частину економічної науки, яка забезпечує поточне функціонування підприємства і відображає результати виробничо-господарської діяльності, дозволяє підвищити її ефективність і стає обов’язковою передумовою для встановлення стратегічного розвитку кожного підприємства. Водночас аудит, як форма контролю, набуває поширення у сфері підприємництва, у функціонуванні системи управління суб’єктів господарювання, діяльність яких фінансується з державного та місцевого бюджетів. При цьому постійно розширюється коло завдань аудиту: від оцінювання достовірності та відповідності фінансової інформації до визначення обґрунтованості управлінських рішень і захисту інтересів власників економічних ресурсів. Варто також зазначити, що сучасний аудитор це, у першу чергу, професійний бухгалтер.

Мiсiя магістерської програми – підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування з урахуванням сучасних потреб роботодавців на вітчизняному і закордонних ринках праці.

Конкурентні переваги магістерської програми:

— складена з акцентом на опанування циклом професійних дисциплін щодо організації обліку, аудиту, державного фінансового контролю, оподаткуванню підприємницької діяльності, складання податкової звітності та фінансової звітності за МСФЗ і використання управлінських інформаційних систем в аудиті і аналізі, що дозволить виконувати завдання при реалізації професійних прав на посадах головного бухгалтера, фінансового директора, аудитора, судово-бухгалтерського експерта, консультанта з економічних питань і фінансово-економічної безпеки, спеціаліста державної служби, економіста з планування, наукового співробітника, викладача обліку і аудиту;
— набувається практичний досвід використання ліцензійного спеціалізованого програмного продукту 1С: Підприємство 8.3 з різними конфігураціями, що нині є провідними вимогами роботодавців до персоналу з обліку і оподаткування та інструментами успішної кар’єри;
— широкий перелік вибіркових дисциплін, які враховують галузеві аспекти діяльності суб’єктів господарювання;
— поглиблення знання ділової іноземної мови;
— отримання досвіду науково-дослідної та інформаційно-аналітичної роботи в обраній галузі під керівництвом досвідчених викладачів з числа докторів і кандидатів економічних наук;
— дозволяє здобувачеві при достатньому стажі роботи в одній із професійних сфер обліку, аудиту та оподаткуванню відповідати вимогам і успішно здати кваліфікаційний екзамен із сертифікації персоналу з обліку та аудиту.

Магістерська програма
«Оподаткування підприємницької діяльності»
відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, упровадженим в Україні в рамках реалізації Болонського процесу

Актуальність магістерської програми визначається тим, що облік і контроль були і залишаться головними функціями управління не тільки господарюючих суб’єктів, але і суспільства в цілому. За рахунок податків формується значна частина доходів бюджету. Від якості організації облікового процесу на підприємствах і контрольно-перевірочної діяльності у контролюючих органах у сфері оподаткування залежить сума коштів, яка надійде до бюджету у вигляді податків і буде використана на різні напрямки соціально-економічного розвитку держави. Тому знання системи обліку, оподаткування і контролю як головних інструментів пізнання є невід’ємною складовою економічної освіти за визначеною програмою.

Мiсiя магістерської програми – підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері обліку, контролю та оподаткування з урахуванням сучасних потреб роботодавців на вітчизняному і закордонних ринках праці.

Конкурентні переваги магістерської програми:

— складена з акцентом на опанування циклом професійних дисциплін з отриманням знань, необхідних для керівників і фахівців у галузі фінансового обліку, податкового менеджменту, адміністрування податків і здійснення контролю за їх виконанням, складанням фінансової і податкової звітності, фінансового аналізу з метою прогнозування податкових платежів і зборів, упровадження сучасних методів обліку в практику, задля оптимізації податків і зборів, що дозволить виконувати завдання при реалізації професійних прав на посадах бухгалтера-експерта, бухгалтера-ревізора, консультанта з податків і зборів, головного бухгалтера, аудитора, судово-бухгалтерського експерта, консультанта з фінансово-економічної безпеки, спеціаліста державної служби, наукового співробітника, викладача обліку і оподаткування;
— набувається практичний досвід використання ліцензійного спеціалізованого програмного продукту 1С: Підприємство 8.3 з різними конфігураціями, що нині є провідними вимогами роботодавців до персоналу з обліку і податкового контролю та інструментами успішної кар’єри;
— широкий перелік вибіркових дисциплін, які враховують галузеві аспекти діяльності суб’єктів господарювання;
— поглиблення знання ділової іноземної мови;
— отримання досвіду науково-дослідної та інформаційно-аналітичної роботи в обраній галузі під керівництвом досвідчених викладачів з числа докторів і кандидатів економічних наук;
— дозволяє здобувачеві при достатньому стажі роботи в одній із професійних сфер обліку, контролю та оподаткуванню відповідати вимогам і успішно здати кваліфікаційний екзамен із сертифікації персоналу з обліку та аудиту.« Повернутися

Інформаційні партнери