Маркетинг Спеціальність: Маркетинг
Галузь знань: Управління та адміністрування
Факультет: Економіки підприємництва та права

Інформація про спеціальність

Домінуючі здібності

креативність, аналітичне мислення, комунікабельність, вимогливість, відповідальність, ерудованість, енергійність, розвинута інтуїція, цілеспрямованість, дієвість, гнучкість (уміння гнучко реагувати на різні зміни в ситуаціях), здатність до планування організаторської діяльності, прагнення до професійного удосконалення

Базові знання

економіка, соціологія, психологія, математика, статистика

Умови роботи

у приміщенні / мобільний

Домінуючі види діяльності

 • організація та проведення моніторингу ринку;
 • дослідження поведінки споживачів;
 • формування попиту на продукцію та послуги;
 • проведення маркетингових досліджень та їх презентація;
 • управління товарною, ціновою, збутовою та комунікаційною діяльністю підприємств усіх форм власності;
 • формування та управління іміджем підприємства;
 • планування та проведення рекламних акцій і презентацій.

Галузі застосування професійних знань

 • промисловість;
 • реклама, брендинг;
 • торгівля;
 • туристичний бізнес;
 • сфера послуг;
 • бізнес-комунікації;
 • електронна комерція;
 • управління закупівлями;
 • логістичний менеджмент.

Посади, які може обіймати фахівець з маркетингу

 • Голова правління.
 • Директор з маркетингу.
 • Комерційний директор
 • Начальник відділу збуту (маркетингу, реклами, зв’язків з громадськістю)
 • Завідувач туристичного агентства
 • Завідувач підприємства роздрібної торгівлі
 • Начальник відділу матеріально-технічного постачання
 • Начальник планово-економічного відділу
 • Начальник планово-економічного бюро цеху
 • Керуючий агентством (страховим, рекламним, нерухомості тощо)
 • Менеджер (управитель) з маркетингу (логістики, реклами)

Можливі шляхи розвитку фахівця

В суміжних галузей.

 • електронна комерція (Інтернет-торгівля, розробка та просування web-сайтів, Інтернет-реклама);
 • сфера послуг (банківські, страхові, туристичні, готельні, телекомунікаційні, івент-маркетингта інші);

Суміжні професії

 • ринковий та біржовий аналітик;
 • бренд-менеджер;
 • HR-менеджер;
 • спеціаліст з PR;
 • товарознавець;
 • спеціаліст з логістики та інші.

Управлінський шлях розвитку:

керування проектом, відділом маркетингу, департаментом маркетингу та продажів на промислових підприємствах, комерційних та банківських установах.

Шляхи отримання професії

Навчання за спеціальністю «Маркетинг» за освітніми ступенями:

«бакалавр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі повної загальної середньої освіти;
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за спорідненою спеціальністю (5.03050701 – маркетингова діяльність, 5.03050702 – комерційна діяльність);
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за будь-якою іншою спеціальності;
 • в період навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті на будь-якій спеціальності (крім спеціальності «Маркетинг») після завершення першого курсу навчання на іншій формі навчання.

«магістр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста здобутого за спорідненою спеціальністю («Маркетинг») або за будь-якою іншою спеціальністю.

Вступ 2018

Бакалаврська програма

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом Ваговий коефіцієнт Вага атестату про повну загальну освіту
Обов’язкові предмети 0,1
Українська мова та література 100 0,2
Математика 100 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Географія 100 0,3
Іноземна мова 100 0,3

 

Програма магістрів

Перелік конкурсних предметів
Фаховий іспит
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)

Навчальний процес

Організація навчального процесу студентів спеціальності «Маркетинг» здійснюється відповідно до вимог Болонської системи освіти, визначаючи пріоритети творчого підходу і самостійного оволодіння знаннями під контролем викладачів. Повнота і комплексність такого підходу дозволяють найбільш ефективно поєднувати традиційні форми навчання з індивідуальним підходом.

Навчальний процес включає читання лекцій за дисциплінами навчального плану спеціальності, проведення практичних та лабораторних занять та самостійну роботу студентів.

Лекції з дисциплін кафедри читають провідні фахівці кафедри маркетингу доктори економічних наук, професори Корінєв В.Л. та Іщенко М.І, доценти, кандидати економічних наук Зав’ялова М.В., Зюкова І.О., Сагайдак М.П.

Високий рівень оволодіння практичними навичками з дисциплін кафедри забезпечують старший викладач Ніколаєва В.В. та асистент Гелевачук З.Й.
Самостійна робота студентів носить, здебільшого, індивідуальний характер та орієнтована на творчий підхід до виконання завдань.

При вивченні матеріалу дисциплін викладачами кафедри широко застосовуються активні методи навчання, такі як: проблемні лекції, міні лекції, ділові ігри, кейси, розв’язання вправ, презентації.

Система поточного контролю знань студентів відповідно до Болонської системи передбачає виконання двох модульних контрольних робіт з кожної дисципліни та поточну атестацію студента.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у вигляді екзаменів або заліків.

Оцінка з кредитного модуля, для якого передбачено семестрову атестацію у вигляді екзамену, визначається з урахуванням балів за виконання контрольних заходів змістових модулів протягом семестру (поточної успішності навчання) та екзаменаційних балів.

Підсумкове оцінювання з дисципліни, що вивчається протягом кількох семестрів, здійснюється шляхом визначення середньозваженої оцінки і використовується для заповнення додатка до диплома. Середня зважена оцінка вводиться для більш точного визначення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни, яка вивчалася протягом декількох семестрів із проведенням семестрових екзаменів.

Бакалаврська програма

Керівник: д.е.н., професор Корінєв Валентин Леонідович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 240
Термін навчання: 4 роки

Назва дисципліни ECTS  Назва дисципліни ECTS
1 курс
1 семестр 2 семестр
Історія українського суспільства А 3 Іноземна мова A 2
Українська словесність А 3 Філософія A 3
Психологія та педагогіка В 3 Соціологія В 3
Основи економічної науки A 5 Макроекономіка A 4
Вища математика В 5 Інформатика A 4
Охорона праці та безпека життєдіяльності В 3 Теорія ймовірності і математична статистика В 4
Вступ до спеціальності (тренінг-курс) В 3 Фізичне виховання В 2
Іноземна мова В 3 Регіональна економіка B 4
Фізичне виховання В 2 Політологія B 4

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Маркетинговий менеджмент''

Керівник: к.е.н., доцент Зав’ялова Марина Володимирівна
Ліцезія: наказ МОН України від 13.01.2017 №2л
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 6 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр)

Код Назва дисципліни Кредити Семестр
ЕМЕС6481 Глобальна економіка  А 4 1
LWHS6493U Соціальна відповідальність  А 4 1
EMEE6473U Інноваційний розвиток підприємства  А 4 2
EMMK1513U Стратегічний маркетинг  А 5 1
EMMK1585U Рекламний менеджмент  А 5 1
AIFB6541U Фінансовий менеджмент  А 4 2
EMMK6580U Маркетинговий менеджмент А 4 2
EMMK6781U Маркетинговий менеджмент (курсова робота) А 1 2
EMMK6559U Логістичний менеджмент А 5 2
EMMK6686U Інтелектуальна власність В 4 1
EMMK6623U Європейська інтеграція В 4 1
EMMK6604U Методологія наукових досліджень В 4 1
LWFL6686E, LWFL6686G Іноземна мова професійного спрямування В 4 1
EMMK6677U Маркетинг відносин В 4 1
EMMK6655U Внутрішній маркетинг В 4 2
EMMK6637U Бренд-менеджмент В 4 2
EMMK6652U Товарна інноваційна політика В 4 2
EMMK6628U Професійна кар’єра успішного фахівця В 4 2
EMMA6673U Управлінські інформаційні системи В 4 2
EMMK6813U Міжпредметний тренінг А 2 3
EMMK6956U Практика та підготовка магістерської дипломної роботи А 28 3

А — обов’язкові дисципліни
В — вибіркові дисципліни

Конкурентні переваги магістерської програми
Перевагою програми є формування високого рівня професійних компетентностей, які необхідні для прийняття маркетингових рішень та ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємства, підвищення його конкурентоспроможності на ринку та створення передумов для його розвитку з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки.
Опанування програми надає цілісний комплекс універсальних знань та умінь із забезпечення економічної ефективності господарювання, формує здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі управління системою маркетингу, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Магістерська програма «Маркетинговий менеджмент»

Керівник: кандидат економічних наук, доцент Зав’ялова Марина Володимирівна
Ліцезія: наказ МОН України від 13.01.2017 №2л
Загальна кількість кредитів: 120
Термін навчання: 1 рік і 10 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за іншими спеціальностями)

Код Назва дисципліни Кредити Семестр
ЕМЕС6481U Глобальна економіка  А 4 2
LWHS6493U Соціальна відповідальність  А 4 2
EMEE6473U Інноваційний розвиток підприємства  А 4 3
EMMK4578U Маркетинг промислового підприємства  А 4 1
EMMK4779U Маркетинг промислового підприємства (курсова робота)  А 1 1
EMMK4584U Маркетингова товарна політика  А 5 1
EMMK4586U Маркетингові дослідження А 4 1
EMMK4583U Маркетингові комунікації А 4 1
EMMK1513U Стратегічний маркетинг А 5 2
EMMK1585U Рекламний менеджмент А 5 2
AIFB6541U Фінансовий менеджмент А 4 3
EMMK6580U Маркетинговий менеджмент А 4 3
EMMK6781U Маркетинговий менеджмент (курсова робота) А 1 3
EMMK6559U Логістичний менеджмент А 5 3
EMMK6686U Інтелектуальна власність В 4 2
EMMK6623U Європейська інтеграція В 4 2
EMMK4582U Маркетингове ціноутворення В 4 1
EMMK4523U Поведінка споживачів В 4 1
EMMK4585U Маркетинг послуг В 4 1
EMMK4673U Управління продажами В 4 1
EMMK6604U Методологія наукових досліджень В 4 2
LWFL6686E, LWFL6686G Іноземна мова професійного спрямування В 4 2
EMMK6677U Маркетинг відносин В 4 2
EMMK6655U Внутрішній маркетинг В 4 3
EMMK6637U Бренд-менеджмент В 4 3
EMMK6652U Товарна інноваційна політика В 4 3
EMMK6628U Професійна кар’єра успішного фахівця В 4 3
EMMA6673U Управлінські інформаційні системи В 4 3
EMMK6813U Міжпредметний тренінг А 2 4
EMMK6956U Практика та підготовка магістерської дипломної роботи А 28 4

А — обов’язкові дисципліни
В — вибіркові дисципліни

Конкурентні переваги магістерської програми
Перевагою програми є формування високого рівня професійних компетентностей, які необхідні для прийняття маркетингових рішень та ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємства, підвищення його конкурентоспроможності на ринку та створення передумов для його розвитку з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки.
Опанування програми надає цілісний комплекс універсальних знань та умінь із забезпечення економічної ефективності господарювання, формує здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі управління системою маркетингу, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Магістерська програма ''Логістичний менеджмент''

Керівник: доктор економічних наук, професор Сагайдак Михайло Петрович
Ліцезія: наказ МОН України від 13.01.2017 №2л
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 6 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр)

Код Назва дисципліни Кредити Семестр
ЕМЕС6481U Глобальна економіка А 4 1
LWHS6493U Соціальна відповідальність А 4 1
EMEE6473U Інноваційний розвиток підприємства А 4 2
EMMK1513U Стратегічний маркетинг А 5 1
EMMK1585U Рекламний менеджмент А 5 1
AIFB6541U Фінансовий менеджмент А 4 2
EMMK6580U Маркетинговий менеджмент А 5 2
EMMK6559U Логістичний менеджмент А 4 2
EMMK6793U Логістичний менеджмент (курсова робота) А 1 2
EMMK6686U Інтелектуальна власність В 4 1
EMMK6623U Європейська інтеграція В 4 1
EMMK6630U Розподільча логістика В 4 1
LWFL6686E,LWFL6686G Іноземна мова професійного спрямування В 4 1
EMMK6677U Маркетинг відносин В 4 1
EMMK6655U Внутрішній маркетинг В 4 2
EMMK6635U Транспортні системи В 4 2
EMMK6631U Складське господарство В 4 2
EMMK6628U Професійна кар’єра успішного фахівця В 4 2
EMMK6687U Інформаційні системи і технології в логістиці В 4 2
EMMK6813U Міжпредметний тренінг А 2 3
EMMK6956U Практика та підготовка магістерської дипломної роботи А 28 3

А — обов’язкові дисципліни
В — вибіркові дисципліни

Конкурентні переваги магістерської програми
Перевагою програми є підготовка управлінських кадрів вищої кваліфікації, здатних до творчої професійної діяльності і застосування інноваційних методів в сфері логістики. Програма поєднує фундаментальну економічну освіту з практичними навичками дослідження ринку і розв’язання логістичних завдань.

Магістерська програма «Логістичний менеджмент»

Керівник: доктор економічних наук, професор Сагайдак Михайло Петрович
Ліцезія: наказ МОН України від 13.01.2017 №2л
Загальна кількість кредитів: 120
Термін навчання: 1 рік і 10 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за іншими спеціальностями)

Код Назва дисципліни Кредити Семестр
ЕМЕС6481U Глобальна економіка А 4 2
LWHS6493U Соціальна відповідальність А 4 2
EMEE6473U Інноваційний розвиток підприємства А 4 3
EMMK4578U Маркетинг промислового підприємства А 4 1
EMMK4779U Маркетинг промислового підприємства (курсова робота) А 1 1
EMMK4584U Маркетингова товарна політика А 5 1
EMMK4586U Маркетингові дослідження А 4 1
EMMK4583U Маркетингові комунікації А 4 1
EMMK1513U Стратегічний маркетинг А 5 2
EMMK1585U Рекламний менеджмент А 5 2
AIFB6541U Фінансовий менеджмент А 4 3
EMMK6580U Маркетинговий менеджмент А 5 3
EMMK6559U Логістичний менеджмент А 4 3
EMMK6793U Логістичний менеджмент (курсова робота) А 1 3
EMMK6686U Інтелектуальна власність В 4 2
EMMK6623U Європейська інтеграція В 4 2
EMMK4582U Маркетингове ціноутворення В 4 1
EMMK3562U Логістика В 4 1
EMMK4636U Інфраструктура товарного ринку В 4 1
EMMK4673U Управління продажами В 4 1
EMMK6630U Розподільча логістика В 4 2
LWFL6686E,LWFL6686G Іноземна мова професійного спрямування В 4 2
EMMK6677U Маркетинг відносин В 4 2
EMMK6655U Внутрішній маркетинг В 4 3
EMMK6635U Транспортні системи В 4 3
EMMK6631U Складське господарство В 4 3
EMMK6628U Професійна кар’єра успішного фахівця В 4 3
EMMK6687U Інформаційні системи і технології в логістиці В 4 3
EMMK6813U Міжпредметний тренінг А 2 4
EMMK6956U Практика та підготовка магістерської дипломної роботи А 28 4

А — обов’язкові дисципліни
В — вибіркові дисципліни

Конкурентні переваги магістерської програми

Перевагою програми є підготовка управлінських кадрів вищої кваліфікації, здатних до творчої професійної діяльності і застосування інноваційних методів в сфері логістики. Програма поєднує фундаментальну економічну освіту з практичними навичками дослідження ринку і розв’язання логістичних завдань.

Практика та працевлаштування

Концепція практичної підготовки студентів базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» та інші нормативні документи Міністерства освіти і науки України.

Метою проходження виробничої і переддипломної практики студентами спеціальності «Маркетинг» – є поглиблення і закріплення теоретичних знань, одержаних у процесі навчання, набуття навичок розв’язання прикладних знань, підготовка до самостійної роботи на посадах, що потребують кваліфікації бакалавра, спеціаліста, магістра з маркетингу за спеціальністю «Маркетинг».

Базами для проходження виробничої і переддипломної практики можуть бути: виробничі підприємства; комерційно-посередницькі організації; фінансово — кредитні установи, а також виробничі підприємства міста, області та України, комерційно-посередницькі організації та фінансово — кредитні установи.

Серед потужних промислових підприємств в якості баз практики виступають ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Житомирський маслозавод».

Базами практики також виступають наступні підприємств та установи середнього і малого бізнесу, як ТОВ «Нова Медіа», ДП з іноземними інвестиціями «Спекта», ТОВ «Гірничотранспортна Компанія», ТОВ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «ПОДІС КР», ТОВ «ЮПИТЕР», ТОВ «Завод промислових мастил», ТОВ «АТЦ «Автоторгцентр», ПП «Рекламна група ТІМ», ТОВ «Комфі Трейд».

Серед банківських установ можна відмітити ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «КБ «Приватбанк».

Міжнародна мобільність

ИМУБП 29

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

ART_4625Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

ART_6217Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;
 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;
 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.

Військова підготовка

КРАУЗКриворізький економічний інститут разом з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету України, пропонує усім бажаючим хлопцям і дівчатам отримати військову спеціальність за час навчання за основою спеціальністю в економічному виші.

Навчання проводиться за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Експлуатація і ремонт літаків і авіаційних двигунів
 • Експлуатація і ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів авіації.

Військову підготовку на добровільних засадах можуть проходити студенти, що навчаються на 2-му, 3-му курсі на денній формі навчання.

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 4400 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з дисципліни «Захист Вітчизни» та перевірку рівня фізичної підготовленості.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Криворізького економічного інституту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу» .

Фахівці з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.


Наші випускники

Лавренёв Никита Константинович, специалист Отдела администрирования продаж Администрации по маркетингу и сбыту ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Никита-Лавренёв_sm Знания, полученные в институте, не раз выручали меня в моей рабочей деятельности и в жизни в целом. Ведь если ты владеешь маркетингом — ты владеешь миром!

 

Костинець Валерія Володимирівна, директор ТОВ «Туристична компанія  “Менестіс”»

Костинец-В.Л_sm 5 причин, чому маркетинг – це Ваше майбутнє:

 • маркетолог знає, як вигідно продати свої послуги як фахівця на ринку праці;
 • маркетолог вміє правильно позиціонувати себе в очах майбутнього роботодавця і отримати переваги перед конкурентами;
 • маркетолог – це спеціаліст широкого профілю, який є затребуваним в будь-якій сфері діяльності;
 • маркетолог вміє прогнозувати успіхи та ризики в підприємництві, що стане Вам у нагоді як майбутнім керівникам або власникам бізнесу;

Кулішов Дмитро Григорьевич, редактор ПрАТ «Телеканал «Інтер»

Кулишов-Д_sm Чтобы сделать что-то действительно крутое, не нужно знать все, нужно знать маркетинг. Он, как хлеб, всему голова.

Освітні ступені, терміни та вартість навчання


« Повернутися

Інформаційні партнери