Посада, вчене звання, науковий ступінь

 • В.о. зав. кафедри менеджменту і публічного адміністрування
 • Професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування
 • Доцент
 • Доктор педагогічних наук

Освітня діяльність

 • Освіта вища
 • У 2000 році закінчила Київський державний економічний університет, за спеціальністю «Маркетинг», отримала кваліфікацію «економіст»
 • Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (2005 році м. Кропивницький)
 • Захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теоретико-методологічні засади розвитку підприємницької компетентності у майбутніх фахівців економічного профілю» за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (2016 році, м. Київ)
 • Відповідно плану підвищення кваліфікації (стажування), здійснено у ВНЗ Київський університет ринкових відносин за напрямом: «Менеджер з розвитку бізнесу» — Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 067967 (108 годин), (з 21.09.2016р. по 07.11.2016р.) випускна робота за темою: «Обґрунтування ринкової доцільності створення бізнесу його ресурсне та фінансове забезпечення» (від 07.11. 2016р. реєстраційний № 388116)

Дисципліни

 • Соціальна відповідальність
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Лідерство
 • Тайм-менеджмент
 • «Start-up» проекту
 • Управління конфліктами
 • Підприємництво у сфері послуг

Сфера інтересів

 • Економіка праці, нормування праці
 • Мотивація праці персоналу виробничої сфери
 • Проблеми управління та організація тайм-менеджменту персоналу організації
 • Конфлікти, шляхи їх подолання і вирішення проблемних ситуацій на підприємстві
 • Соціальна відповідальність бізнес-структур

Є автором та співавтором 89 робіт, з них 65 одноосібних, 7 навчальних посібників для студентів ВНЗ під грифом МОН (у співавторстві), 7 колективних й одна одноосібна монографія. Здійснює керівництво підготовкою курсових і дипломних робіт, проходженням виробничої та переддипломної практик, науково-дослідницькою роботою студентів

Контакти

Шукати наукові публікації у репозітарії

« Повернутися

Інформаційні партнери