Менеджмент Спеціальність:  Менеджмент
Галузь знань:  Управління та адміністрування
Факультет: Менеджменту та міжнародної економіки

Інформація про спеціальність

Домінуючі здібності

аналітичний склад розуму, комунікабельність, підприємливість, організаторські здібності, здатність приймати рішення

Базові знання

математика, українська мова та література, географія, іноземна мова

Умови роботи

у приміщенні / мобільний

Особисті якості майбутнього фахівця

творчий потенціал, розвинута інтуїція, комунікабельність, креативність, соціальна відповідальність, ерудиція, організаційні здібності, розвиток творчого інтелекту, дотримання етичних норм та правил ведення переговорів.

Домінуючі види діяльності

адміністративна, інформаційно-аналітична, комунікаційна, організаційна діяльність, пов’язана з професійним управлінням людьми, структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організації.

Галузі застосування професійних знань

Підприємства, організації, установи усіх форм власності та сфер матеріального й нематеріального виробництва, органи державної влади та місцевого самоврядування, навчальні заклади, наукові установи.

Можливі шляхи розвитку фахівця

Спеціалізація та освоєння суміжних областей

Випускники спеціальності «Менеджмент» можуть освоїти такі суміжні професії, як фахівець з публічного управління та адміністрування, маркетолог, фахівець з фінансів, страхової справи, фінансовий аналітик, брокер, економіст, фахівець зі зв’язків з громадськістю, юрист, спеціаліст з управління проектами.

Кар’єрне зростання

Від менеджера нижчої ланки управління до керівника: начальника відділу, керівника структурного підрозділу, заступника директора, директора підприємства, організації установи.

Шляхи отримання професії

Навчання за спеціальністю «Менеджмент» за освітніми ступенями:

«бакалавр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі повної загальної середньої освіти;
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за спорідненою спеціальністю (5.03060101 – Організація виробництва, 5.03060102 – організація обслуговування на транспорті);
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за будь-якою іншою спеціальності;
 • в період навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті на будь-якій спеціальності (крім спеціальності «Менеджмент») після завершення першого курсу навчання на іншій формі навчання.

«спеціаліст» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра здобутого за спорідненою спеціальністю («Менеджмент») або за будь-якою іншою спеціальністю – в останнє у 2016-2017 н.р.

«магістр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста здобутого за спорідненою спеціальністю («Менеджмент») або за будь-якою іншою спеціальністю.

Вступ 2018

Бакалаврська програма

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом Ваговий коефіцієнт Вага атестату про повну загальну освіту
Обов’язкові предмети 0,1
Українська мова та література 100 0,2
Математика 100 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова 100 0,3
Географія 100 0,3

 

Програма магістрів

Перелік конкурсних предметів
Фаховий іспит
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)

Навчальний процес

ИМУБП 22Навчальний процес на спеціальності «Менеджмент» здійснюють викладачі кафедри менеджменту та інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами – доктори та кандидати економічних наук.

Науковий ступінь мають 100% штатних науково-педагогічних співробітників кафедри менеджменту та публічного адміністрування.

До навчального процесу спеціальності «Менеджмент» залучаються також провідні фахівці-практики, керівники та провідні спеціалісти провідних підприємств, організацій та установ.

Для підвищення ефективності практичної підготовки студентів за спеціальністю «Менеджмент» кафедрою інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами проводяться практичні заняття у формі ділових ігор, тренінгів, дискусій, командної роботи, аналізу проблемних ситуацій, вирішення кейсів.

Навчальний план спеціальності «Менеджмент» побудовано з урахуванням запитів ринку праці щодо фахівця з управління та за зразком відповідних освітніх програм визнаних українських та зарубіжних університетів.

Навчальним планом передбачено навчальні та виробничі практики з використанням сучасних навчальних методик. Студенти спеціальності активно залучаються до відкритих лекцій провідних представників бізнесу, наукових та практичних заходів з розвитку практичних навичок студентів.

ИМУБП 19На кафедрі створено комплекс навчально-методичного забезпечення з усіх дисциплін. Викладачі застосовують сучасні підходи до реалізації навчального процесу, забезпечують відповідність змісту підготовки державним вимогам, потребам ринку праці та реалізацію творчого потенціалу особистості кожного студента, його якісну теоретичну та практичну підготовку.

На зразок кращих європейських освітніх традицій, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на освітньому порталі КЕІ (MOODLE) для полегшення доступу до них студентів спеціальності «Менеджмент». Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що посилює підготовку студентів, забезпечує індивідуальний підхід, сприяє розвитку навичок самостійної роботи.

Бакалаврська програма

Керівник: к.е.н., доцент Коровіна Олена Володимирівна
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 240
Термін навчання: 4 роки

Назва дисципліни ECTS  Назва дисципліни ECTS
1 курс
1 семестр 2 семестр
Фізичне виховання А 2  Фізичне виховання A 2
Іноземна мова А 3 Іноземна мова A 2
Українська словесність A 3 Філософія A 3
Історія українського суспільства A 3 Соціологія A 3
Психологія A 3 Інформатика A 4
Основи економічної науки A 5 Теорія ймовірності та математична статистика A 4
Вища математика A 5 Лідерство A 4
Охорона праці та безпека життєдіяльності A 3 Підприємництво B 4
Вступ до спеціальності (тренінг-курс) A 3 Управління електронною комерцією B 4

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Менеджмент підприємницької діяльності''

Керівник: к.е.н., доцент Коровіна Олена Володимирівна
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 5 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

Назва дисципліни ECTS Назва дисципліни ECTS
1 семестр 2 семестр
Глобальна економіка А 4 Управління якістю А 3
Соціальна відповідальність А 4 Менеджмент організацій А 4
Інноваційний розвиток підприємства А 4 Управління проектами А 3
Методологія наукових досліджень у менеджменті А 4 Управління економічною безпекою В 4
Іноземна мова професійного спрямування А 3 Діагностика в системі управління В 4
Корпоративне управління А 5 Інтелектуальна власність В 4
Європейська інтеграція В 3 Управлінські інформаційні системи В 4
Проектування бізнес-процесів В 3 Професійна кар’єра успішного фахівця В 4
Lean-менеджмент В 3
Управління продажами у сфері B2B та B2C В 3
Тренінг-курс «Start-up проекту» В 3

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Менеджмент у сфері послуг''

Керівник: к.е.н., доцент Булат Марія Андріївна
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 5 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

Назва дисципліни ECTS Назва дисципліни ECTS
1 семестр 2 семестр
Глобальна економіка А 4 Управління якістю А 3
Соціальна відповідальність А 4 Менеджмент організацій А 4
Інноваційний розвиток підприємства А 4 Управління проектами А 3
Методологія наукових досліджень у менеджменті А 4 Управління підприємством сфери послуг В 4
Іноземна мова професійного спрямування А 3 Управлінське консультування В 4
Корпоративне управління А 5 Інтелектуальна власність В 4
Управління підприємством сфери послуг В 4 Управлінські інформаційні системи В 4
Управлінське консультування В 4 Професійна кар’єра успішного фахівця В 4
Інтелектуальна власність В 4
Управлінські інформаційні системи В 4
Професійна кар’єра успішного фахівця В 4

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Практика та працевлаштування

Наші випускники нині працюють на ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «КЗГО», органах влади, багато з них знайшли себе у малому і середньому бізнесі.
Випускники спеціальністі «Менеджмент» можуть реалізувати набуті знання:

 • на вітчизняних підприємствах корпоративного сектору та їх об’єднаннях;
 • на державних підприємствах, організаціях, установах;
 • в комерційних банках, фінансових, страхових, лізингових компаніях, інвестиційних фондах;
 • в транснаціональних корпораціях, іноземних компаніях та компаніях з іноземними інвестиціями
 • в приватних підприємствах малого та середнього бізнесу;
 • в навчальних закладах
 • на підприємствах сфери торгівлі;
 • на підприємствах та організаціях у сфері житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення;
 • в державних та недержавних установах охорони здоров’я, культури, освіти, туризму.

Випускники спеціальності «Менеджмент» готові до заснування власного бізнесу, самостійної господарської діяльності.

Посади, які можна обіймати випускник:

 • керівник підприємства, організації, установи;
 • менеджер усіх ланок управління;
 • офіс-менеджер, адміністратор;
 • керівник виробничого підрозділу підприємства;
 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, адміністративно-господарських підрозділів організації;
 • менеджер з персоналу;
 • керівник маркетингового підрозділу підприємства, менеджер з маркетингу;
 • менеджер зі збуту, реклами, торгівлі, бренд-менеджер;
 • керівник відділу зв’язків з громадськістю організації;
 • керівник малого підприємства;
 • керівник консалтингової, аудиторської, інвестиційної фірми;
 • керівник підрозділу в оптовій та роздрібній торгівлі;
 • керівник науково-дослідної установи та її структурних підрозділів;
 • менеджер з туризму, організатор масових заходів;
 • керуючий в організаціях житлово-комунальної структури;
 • голова організації співвласників багатоквартирних будинків тощо.

Практика студентів проходить на провідних підприємствах м. Кривого Рогу та Дніпропетровської області.

Міжнародна мобільність

ИМУБП 29

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

ART_4625Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

ART_6217Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;
 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;
 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.

Військова підготовка

КРАУЗКриворізький економічний інститут разом з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету України, пропонує усім бажаючим хлопцям і дівчатам отримати військову спеціальність за час навчання за основою спеціальністю в економічному виші.

Навчання проводиться за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Експлуатація і ремонт літаків і авіаційних двигунів
 • Експлуатація і ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів авіації.

Військову підготовку на добровільних засадах можуть проходити студенти, що навчаються на 2-му, 3-му курсі на денній формі навчання.

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 4400 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з дисципліни «Захист Вітчизни» та перевірку рівня фізичної підготовленості.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Криворізького економічного інституту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу» .

Фахівці з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.


Наші випускники

Столітня Юлія Вячеславівна, випускниця 1998 року, голова правління ПАТ «Електромашпромсервіс»

stolitnya Мені завжди здавалося, що статус випускниці КЕІ – особливий та надзвичайно відповідальний. Я в цьому не раз переконувалась вже після завершення навчання. Якби сьогодні знову довелося робити вибір місця свого навчання – я б вчинила так само, вступила б до Криворізького економічного, тим більше, що нова спеціальність «Публічне управління та адміністрування» відкриває для молоді доступ до державної служби буквально одразу після завершення навчання.

Рибалко Людмила Павлівна, випускниця 2004 року, доцент кафедри інноваційного мененджменту та управління бізнес-процесами

Рибалко-Л.П_sm Криворізький економічний, це ВНЗ, де продовжуються традиції європейських підходів до здобуття знань, реалізовується принцип ступеневості освіти, панує академічний дух, наука, думка і воля – основа формування компетентного фахівця, здатного до працевлаштування, успішного в професійній та соціальній сфері. Кафедра менеджмента, випускницею якої я є, й на якій працюю сьогодні – один з найпотужніших підрозділів інституту, з солідним науковим потенціалом, академічними зв’язками, добрими традиціями і інноваційними підходами.

Цемах Михайло, випускник 2010 року, ведучий ДТРК «Криворіжжя», підприємець, організатор та ведучий урочистих подій

Цемах-М1_sm Криворізький економічний інститут — альма-матер, яка не тільки дала знання, але й навчила життю. Я це скажу без перебільшення, адже моє студентське життя було пов’язане з активною участю у художній самодіяльності. До речі, це багато в чому визначило стратегію власного розвитку у перспективі. Сьогодні професійно займаюсь організацією свят, подій, що, безумовно, є практикою менеджерської діяльності.

Освітні ступені, терміни та вартість навчання


« Повернутися

Інформаційні партнери