Міжнародні-економічні-відносини Спеціальність:  Міжнародні економічні відносини
Галузь знань:  Міжнародні відносини
Факультет: Менеджменту та міжнародної економіки

Інформація про спеціальність

Домінуючі здібності

аналітичне мислення, здатність працювати в умо­вах дефіциту часу і інформації, креативність, схильність до інтелектуальних видів діяльності

Базові знання

основи економічної теорії, математика, географія, іноземна мова, господарське право

Умови роботи

у приміщенні / мобільний

Особисті якості майбутнього фахівця

знання двох іноземних мов; поглиблені знання в області економічної теорії; знання комп’ютерних технологій; розвинена лексика та дипломатичні навички; вміння відстоювати інтереси компанії; гарний розвиток концентрації і переключення уваги; комунікабельність; впевненість у собі.

Домінуючі види діяльності

Різноманітні напрямки професійного обслуговування міжнародних економічних відносин (захист економічних інтересів організації у міжнародних угодах, вибір методів та інструментів проведення зовнішньоекономічних операцій, здійснення взаємодії бізнесу з органами державної влади в сфері ЗЕД). Валютно-кредитна — як на національному, так і на світовому рівні (дослідження кон’юнктури цін на світових товарних ринках, оцінка ризиків та прибутковості інвестиційної діяльності в різних країнах).

Експертно-аналітична (систематизація та узагальнення інформації в області організації та управління ЗЕД для розробки та прийняття ефективних господарських рішень, наукова діяльність з вивчення економіки зарубіжних країн). Правове регулювання міжнародної торгівлі (усунення перешкод для доступу вітчизняних товарів та послуг на світові ринки, захист національного ринку тощо).

Галузі застосування професійних знань

Усі підприємства та організації державної та приватної форм власності; державні структури: міністерства та відомства, що пов’язані з організацією та регулюванням ЗЕД; недержавні структури, які пов’язані із ЗЕД (наприклад, Торгові Палати); комерційні структури, що виходять на зовнішній ринок або що залежать від імпорту товарів та послуг; юридичні компанії, які надають послуги вітчизняним та іноземним фірмам в сфері торгівельної політики; міжнародні відділи державних та комерційних банків; страхові компанії, туристичні фірми; готельний і ресторанний бізнес; науково-дослідні інститути тощо.

Можливі шляхи розвитку фахівця

Спеціалізація та освоєння суміжних областей.

Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» є конкурентоспроможними на ринку праці висококва¬ліфікованими спеціалістами, які готові до активної діяльності та переорієнтації на певну суміжну професію, таку як банкір, бухгалтер, фінансист, маркетолог, економічний радник, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник тощо.

Кар’єрне зростання.

Випускники підіймаючись кар’єрними щаблями можуть обіймати посади: керівник підприємства (організації, установи) або його структурних підрозділів, комерційний директор, начальник відділення комерційного банку, керівник зовнішньоторговельної компанії, керівник базового рівня державної митної служби, радник з питань зовнішньоекономічної діяльності, головний бухгалтер.

Шляхи отримання професії

Навчання за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» за освітніми ступенями:

«бакалавр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі повної загальної середньої освіти;
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за будь-якою іншою спеціальністю;
 • в період навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті на будь-якій спеціальності (крім спеціальності «Міжнародні економічні відносини») після завершення першого курсу навчання на іншій формі навчання.

«спеціаліст» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра здобутого за спорідненою спеціальністю («Міжнародна економіка») або за будь-якою іншою спеціальністю – в останнє у 2016-2017 н.р.

«магістр» (денна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста здобутого за спорідненою спеціальністю («Міжнародна економіка») або за будь-якою іншою спеціальністю.

Вступ 2018

Бакалаврська програма

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом Ваговий коефіцієнт Вага атестату про повну загальну освіту
Обов’язкові предмети 0,1
Українська мова та література 100 0,2
Іноземна мова 100 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Географія 100 0,3
Математика 100 0,3

 

Програма магістрів

Перелік конкурсних предметів
Фаховий іспит
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)

Навчальний процес

Першочерговими завданнями освітньої діяльності кафедри є: ефективне формування контингенту студентів, розвиток змісту підготовки фахівців, раціоналізація організаційного та науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, посилення зв’язку теоретичної підготовки фахівців із сучасними реаліями функціонування національної і світової економіки, налагодження плідної співпраці з підприємствами та державними органами влади.

Перспективи розвитку спеціальності «Міжнародні економічні відносини» базуються на ідеях використання новітніх технологій навчання, зосередження особливої уваги на комп’ютерних технологіях при вивченні усіх дисциплін навчального плану та програм; удосконалення індивідуально-консультативного навчання студентів; залучення студентів до виконання наукових робіт з перших курсів навчання; можливості студентів вільно обирати варіант навчальної програми за умов збереження змісту державного стандарту освіти; упровадження в навчально-виховний процес чіткої системи поточного та підсумкового оцінювання знань студентів, модульно-рейтингового навчання; створення умов для задоволення творчих нахилів студентів, їх індивідуальних інтересів у позааудиторній роботі; функціонування на добровільних засадах студентських об’єднань, клубів, творчих спілок, в яких їм надається (за бажанням) необхідна професійна допомога.

Враховуючи вищезазначені чинники, професійні компетенції зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» передбачають, що випускник кафедри:

 • підготовлений до управлінської діяльності в міжнародному бізнесі;
 • вирішує науково-практичні й аналітичні завдання, пов’язані з поєднанням теоретичних знань з практичними навичками;
 • може здійснювати науково-дослідни цьку діяльність або продовжувати навчання в аспірантурі;
 • володіє знаннями новітньої нормативної бази у сфері міжнародної економічної діяльності.

Кафедру міжнародних відносин з 1 грудня 2014 року очолює доктор педагогічних наук, професор кафедри міжнародної економіки Кулішов Володимир Васильович, який працює на постійній основі в Криворізькому економічному інституті Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» акредитовано за IV рівнем, що дозволяє випускати фахівців відповідного профілю освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр», «спеціаліст» і «бакалавр», які б досконало володіли методами аналізу явищ міжнародної економіки в різних її функціональних сферах, вміло орієнтувались в економічному, політичному, правовому та культурному середовищі діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин.

Навчально-виховн ий процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри, до якого входять 1 професор, 4 доценти та 1 асистент, забезпечується підготовка студентів із 40 економічних дисциплін. Тільки протягом п’ятьох останніх років викладачами кафедри захищено 6 кандидатських дисертації та 1 докторську дисертацію. Серед провідних викладачів кафедри з великим досвідом роботи у ВНЗ є: доктор педагогічних наук, професор Кулішов Володимир Васильович, кандидати економічних наук, доценти Єгорова Ірина Геннадіївна, Карабаза Ірина Анатоліївна, Кожухова Тетяна Валеріївна, Ізмайлов Ярослав Олексійович, які є випускниками нашого інституту та мають значні здобутки на науковій ниві та продовжують своє професійне зростання.

Матеріально-технічна база кафедри є сучасною і комплексною. Методичний кабінет кафедри оснащений комп’ютерною технікою з доступом до мережі Інтернет, навчальною і науковою літературою, що представлена вітчизняними та зарубіжними виданнями. При вивченні іноземних мов студенти спеціальності працюють разом з викладачами кафедри української та іноземних мов факультету у мовному навчальному центрі, що обладнаний спеціальною мультимедійною апаратурою.

Бакалаврська програма

Керівник: д.п.н., професор Кулішов Володимир Васильович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 240
Термін навчання: 4 роки

Назва дисципліни ECTS  Назва дисципліни ECTS
1 курс
1 семестр 2 семестр
Фізичне виховання А 2 Фізичне виховання A 2
Іноземна мова А 7 Іноземна мова A 6
Українська словесність A 3 Історія українського суспільства A 3
Інформатика A 4 Правове регулювання економіки A 3
Математичне забезпечення у сфері економіки A 4 Країнознавство A 4
Основи економічної науки A 4 Мікроекономіка A 3
Країнознавство A 3 Бізнес-інформатика В 3
Вступ до спеціальності (тренінг-курс) A 3 Практична риторика B 3
Культурологія B 3
Екологія В 3
Мистецтво презентації В 3

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Управління міжнародним бізнесом''

Керівник: д.п.н., професор Кулішов Володимир Васильович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 6 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

Назва дисципліни ECTS Назва дисципліни ECTS
1 семестр 2 семестр
 Глобальна економіка А 4  Міжнародні стратегії економічного розвитку А 4
 Соціальна відповідальність А 4  Облік і звітність за МСФЗ А 3
 Інноваційний розвиток підприємства А 4  Міжкультурна комунікація А 3
 Міжкультурна комунікація А 3  Управління міжнародним маркетингом В 4
 Стратегічне управління підприємством В 3  Професійна кар`єра успішного фахівця В 4
 Європейський бізнес В 3  Облік міжнародних операцій В 4
 Міжнародний менеджмент В 4  Управлінські інформаційні системи В 4
Управління міжнародною конкурентоспроможністю В 5  Управління міжнародними інвестиційними проектами В 4
 Міжнародний аудит В 3  Управлінська результативність в міжнародному бізнесі В 4
 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства В 3  Міжпредметний тренінг: «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності»  В  3

Назва дисципліни

ECTS

3 семестр

 Методологія наукових досліджень

А

3

 Практика та підготовка магістерської дипломної роботи А 27

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Міжнародні торговельні відносини''

Керівник: д.п.н., професор Кулішов Володимир Васильович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 6 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

Назва дисципліни ECTS Назва дисципліни ECTS
1 семестр 2 семестр
Глобальна економіка А 4 Міжнародні стратегії економічного розвитку А 4
Соціальна відповідальність А 4 Облік і звітність за МСФЗ А 4
Інноваційний розвиток підприємства А 4 Міжкультурна комунікація А 3
Міжкультурна комунікація А 3 Управління міжнародним маркетингом В 4
Стратегічне управління підприємством В 3 Професійна кар`єра успішного фахівця В 4
Європейський бізнес В 3 Торгова політика та комерційна дипломатія В 4
Міжнародний менеджмент В 4 Митне регулювання В 4
Управління міжнародною конкурентоспроможністю В 5 Управлінські інформаційні системи В 4
Міжнародні валютно-кредитні відносини В 3  Міжнародна контрактна справа  В  4
Міжнародний аудит В 3  Міжпредметний тренінг: Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів В 3

 

Назва дисципліни

ECTS

3 семестр

Методологія наукових досліджень

А

3

Практика та підготовка магістерської дипломної роботи

А

27

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Практика та працевлаштування

ArcelorMittalСтуденти випускних курсів спеціальності «Міжнародна економіка» проходять виробничу та переддипломну практику на підприємствах різних видів діяльності, форм власності та розташованих по всій території України. Для студентів нашого профілю ключовим фактором під час вибору бази практики є задіяність суб’єкта господарювання у зовнішньоекономічній діяльності.

Студенти-міжнародники щороку проходять практику на базі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – одному з найбільших у Європі виробників сталі і прокату, найбільшому платнику податків на території України, який ще й зручно знаходиться у нашому місті. Під час практики студенти отримують не лише необхідні професійні навички у відділах планування, адміністрування збуту, управління та навчання персоналу, а також, шляхом безкоштовних екскурсій на виробничі об’єкти підприємства, як кажуть самі арселорівці «зрозуміти сталь». Під час практики студенти мають можливість не лише закріпити отримані під час теоретичного навчання знання, але і отримати нові уміння і навички. Так ментор студента на «АрселорМіттал» навчає його працювати у команді, самостійно і, що найголовніше, швидко приймати рішення, збирати і опрацьовувати великі масиви інформації для створення бази даних на підприємстві, спілкуватися з потенційними клієнтами, як шляхом листування, так і шляхом прямих переговорів.

Зазвичай паралельно із написанням звіту з практики студент також готує окремий звіт для менеджера відділу. Після успішного проходження практики студенти мають можливість отримати від свого менеджера характеристику чи рекомендаційний лист, який можна подати разом з резюме під час влаштування на роботу чи з пакетом документів на грант, стажування, програму та ін. Тим не менш, і просто рядок «проходив практику у відділі маркетингу на «Арселор Міттал Кривий Ріг» – це вже гарне доповнення до резюме випускника!

Отже, студенти-економісти-міжнародники КЕІ мають чудову можливість проходити практику у міжнародній компанії – одному з найбільших підприємств України, яке не просто погоджується брати «ненависних стажерів», а з власної ініціативи запрошує випускників випробувати свої сили 3-4 тижні, а у перспективі і надовше.

Міжнародна мобільність

ИМУБП 29

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

ART_4625Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

ART_6217Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;
 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;
 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.

Військова підготовка

КРАУЗКриворізький економічний інститут разом з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету України, пропонує усім бажаючим хлопцям і дівчатам отримати військову спеціальність за час навчання за основою спеціальністю в економічному виші.

Навчання проводиться за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Експлуатація і ремонт літаків і авіаційних двигунів
 • Експлуатація і ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів авіації.

Військову підготовку на добровільних засадах можуть проходити студенти, що навчаються на 2-му, 3-му курсі на денній формі навчання.

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 4400 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з дисципліни «Захист Вітчизни» та перевірку рівня фізичної підготовленості.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Криворізького економічного інституту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу» .

Фахівці з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.


Наші випускники

Хірса Валентин, Junior менеджер

Хірса_sm Міжнародна програма стажувань “Global Citizen” представляє собою участь у соціальних проектах AIESEC або інших громадських організаціях, що пов’язана з широким колом питань розвитку суспільства. Тривалість програми: 6 – 8 тижнів.

Програма націлена на розвиток особистісних та професійних якостей молоді. Програма полягає в короткостроковому обміні, під час якого ви будете мати змогу познайомитися зі студентами приймаючої країни, роботою навчальних закладів, в яких молодь як учасник програми проводить тренінги на різні соціальні теми, або вплинути на життя різних шарів населення. Міжнародна програма стажувань AIESEC дає змогу подорожувати, отримувати новий досвід, та покращувати свій рівень англійської мови, культурної обізнаності та адаптивності. Також протягом програми є можливість познайомитися з новими цікавими людьми з усього світу.

Міжнародна програма стажувань для студентів старших курсів і недавніх випускників ВНЗ, які хочуть і прагнуть отримати професійний досвід роботи в міжнародному середовищі. Це можливість здобути досвід роботи, застосувати академічні знання на практиці, зрозуміти суть своєї професії. У 2015-2016 році я приймав участь у програмі стажування AIESEC. Країну, яку я обрав для роботи це Єгипет, і працював молодшим менеджером у дитячому комплексі розваг. Це чудова можливість для тих, хто хоче підвищувати свій рівень англійської та розвивати комунікативні навики, а також отримати безцінний досвід роботи за кордоном.

Освітні ступені, терміни та вартість навчання


« Повернутися

Інформаційні партнери