Облік-і-оподаткування Спеціальність:  Облік і оподаткування
Галузь знань:  Управління та адміністрування
Факультет: Обліково-економічний

Інформація про спеціальність

Домінуючі здібності

 • високий рівень математичних (розрахункових) здібностей;
 • здатність до аналізу, синтезу, узагальнення отриманої інформації;
 • високий рівень концентрації;
 • комунікабельність;
 • стійкість та схильність до роботи з документами і цифрами;
 • навики застосування інформаційних систем в обліку, аналізі, аудиті, оподаткуванні;
 • володіння чинною законодавчою базою в сфері бухгалтерського обліку і оподаткування

Базові знання

математика, географія, основи економічної теорії, іноземна мова, господарське право

Умови роботи

у приміщенні / мобільний

Особисті якості майбутнього фахівця

Посидючість, обов’язковість, відповідальність, акуратність, емоційно-психічна стійкість (здатність до самоконтролю), наполегливість, педантизм у роботі, чесність, справедливість, ввічливість, зосередженість, ретельність, комунікабельність, уміння зберігати комерційну таємницю.

Домінуючі види діяльності

 • організація облікового і контрольного процесів, побудова системи управлінського обліку;
 • виконання податкових розрахунків;
 • ведення бухгалтерського обліку господарських процесів та складання фінансової,податкової, статистичної, управлінської звітності за міжнародними та національними стандартами;
 • проведення економічного аналізу господарської діяльності та підготовка узагальненої інформації про окремі підрозділи та підприємство в цілому;
 • здійснення фінансового контролю діяльності підприємства, установи, організації
 • ведення податкового планування, консультування з опти- мізації оподаткування;
 • виконання професійної діяльності.

Галузі застосування професійних знань

 • підприємства різних галузей (промисловість, торгівля, сільське господарство, будівництво, транспорт);
 • підприємства різних видів економічної діяльності (готельний та ресторанний бізнес, комунальне господарство, туристичні, рекламні, страхові, аудиторські компанії тощо);
 • підприємства малого та середнього бізнесу;
 • банки, біржі, казначейства, інші фінансові установи;
 • бюджетні установи;
 • профспілкові та інші громадські організації та установи;
 • контролюючі органи (державна фіскальна служба, правоохоронні, митні та інші державні органи);
 • діяльність у сфері середньої (викладання основ економіки) та вищої освіти (викладання дисциплін професійного спрямування).

Можливі шляхи розвитку фахівця

Фахівець з повною вищою освітою з обліку і оподаткування має право на продовження навчання в аспірантурі, отримання фахових сертифікатів (аудитор, бухгалтер, судовий експерт), в т.ч. міжнародного зразка, а також переорієнтацію на певну суміжну професію: фінансист, банкір, менеджер, економічний радник, викладач, науковий співробітникта ін.

Посади, які можна обіймати

керівні посади бухгалтерських, фінансово-економічних служб в різних сферах і галузях економіки, бухгалтер, економіст, аудитор, фінансовий контролер, службовець фіскальних органів, фахівець з оподаткування та бухгалтерського супроводу підприємства, викладач

Шляхи отримання професії

Навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» за освітніми ступенями:

«бакалавр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі повної загальної середньої освіти;
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за спорідненою спеціальністю (5.03050901 – бухгалтерський облік, 5.03050802 – оціночна діяльність);
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за будь-якою іншою спеціальності;
 • в період навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті на будь-якій спеціальності (крім спеціальності «Облік і оподаткування») після завершення першого курсу навчання на іншій формі навчання.

«спеціаліст» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра здобутого за спорідненою спеціальністю («Облік і оподаткування») або за будь-якою іншою спеціальністю – в останнє у 2016-2017 н.р.

«магістр» (денна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста здобутого за спорідненою спеціальністю («Облік і аудит») або за будь-якою іншою спеціальністю.

Вступ 2018

Бакалаврська програма

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом Ваговий коефіцієнт Вага атестату про повну загальну освіту
Обов’язкові предмети 0,1
Українська мова та література 100 0,2
Математика 100 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Географія 100 0,3
Іноземна мова 100 0,3

Програма магістрів

Перелік конкурсних предметів
Фаховий іспит
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)

Навчальний процес

навч. процесПідготовка фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» проводиться за освітніми ступенями: «бакалавр»; «магістр» за програмами – «Оподаткування підприємницької діяльності», «Облік і податковий контроль».

Підготовка фахівців проводиться колективом кафедри у складі 2-х професорів докторів економічних наук, 10 доцентів кандидатів економічних наук, 2-х старших викладачів та асистента.

Основу організації освітнього процесу на кафедрі обліку і оподаткування становлять засади та принципи кредитно-модульної системи підготовки фахівців. Кредити передбачають всі види навчальної діяльності студента (аудиторні заняття, самостійну та індивідуальну роботу, виробничу та переддипломну практику, контрольні заходи, курсові, кваліфікаційні роботи (випускні, дипломні, магістерські).

Магістерські програми за спеціальністю «Облік і оподаткування»:

Відповідають державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу.

Магістерська програма «Облік і податковий контроль»:

Дозволить отримати знання необхідні для керівників і фахівців в галузі фінансового обліку, податкового менеджменту, адміністрування податків та здійснення контролю за їх справлянням, складанням фінансової та податкової звітності, фінансового аналізу з метою прогнозування податкових платежів та зборів, впровадження сучасних методів обліку в практику, задля оптимізації податків і зборів.

Магістерська програма «Оподаткування підприємницької діяльності»:

Дозволить опанувати базові і професійні компетенції щодо організації обліку, оподаткуванню підприємницької діяльності, складання податкової звітності та фінансової звітності за МСФЗ, аудиту, державного фінансового контролю, іншими економічними знаннями та отримати досвід науково-дослідної та практичної роботи.

Бакалаврська програма

Керівник: к.е.н., доцент Руденко Олена Віталіївна
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 240
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва дисципліни ECTS  Назва дисципліни ECTS
1 курс
1 семестр 2 семестр
Історія українського суспільства А 3 Іноземна мова А 2
Українська словесність А 3 Філософія А 3
Іноземна мова А 3 Соціологія А 3
Основи економічної науки А 4 Психологія та педагогіка А 4
Математика А 5 Теорія ймовірності і математична статистика А 4
Інформатика А 4 Математика А 4
Охорона праці та безпека життєдіяльності А 3 Фізичне виховання В 2
Вступ до спеціальності (тренінг-курс) А 3 Історія обліку і контролю В 4
Фізичне виховання В 2  Податкова система України В 4

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Облік і податковий контроль''

Керівник: д.е.н., професор Гушко Сергій Володимирович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 5 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

Назва дисципліни ECTS Назва дисципліни ECTS
1 семестр 2 семестр
Глобальна економіка А 5 Адміністрування податків та зборів А 3
Соціальна відповідальність А 3 Державний фінансовий контроль А 4
Інноваційний розвиток підприємства А 3 Фінансовий аналіз А 3
Методологія наукових досліджень А 3 Професійна кар’єра успішного фахівця В 4
Іноземна мова професійного спрямування А Управлінські інформаційні системи В 4
Організація бухгалтерського обліку А Облік та звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності В 4
Європейська інтеграція В Консолідація фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності В 4
Облік і оподаткування експортно-імпортних операцій В Податковий контроль В 4
Стратегічний аналіз в управлінні підприємством В
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством В

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Оподаткування підприємницької діяльності''

Керівник: д.е.н., професор Шайкан Андрій Валерійович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 5 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

Назва дисципліни ECTS Назва дисципліни ECTS
1 семестр 2 семестр
Глобальна економіка А 4 Адміністрування податків та зборів А 3
Соціальна відповідальність А 4 Державний фінансовий контроль А 4
Інноваційний розвиток підприємства А 4 Фінансовий аналіз А 3
Методологія наукових досліджень А 4 Моделі і методи прийняття рішень в обліку і оподаткуванні В 3
Іноземна мова професійного спрямування А 3 Аудит оподаткування підприємницької діяльності В 4
Організація бухгалтерського обліку А 4 Професійна кар’єра успішного фахівця В 4
Європейська інтеграція В 3 Управлінські інформаційні системи В 4
Облік і оподаткування експортно-імпортних операцій В 3 Облік і звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності В 4
Стратегічний аналіз в управлінні підприємством В 3
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством В 3

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Практика та працевлаштування

Практика слугує фундаментом якісної професійної підготовки бакалаврів і магістрів. Адже під час практики студенти набувають розуміння побудови облікових, аналітичних і контрольних підсистем в загальній системі управління підприємством; отримують практичні навики з ведення бухгалтерського обліку, виконання податкових розрахунків, прведення аудиторських і податкових первірок, виконання аналітичних досліджень, ділового спілкування.

Розроблена кафедрою програма практики бакалаврів і магістрів, яку виконують студенти під час її проходження, спрамована на максимальну інтеграцію теоретичних і практичних знань з економіки, обліку, оподаткування, контролю, аналізу, управління, інформаційних систем. Така інтеграція сприяє набуттю випускниками переважної конкурентоспроможності на ринку праці, здатність реагування на соціально-економічні, правові та науково-технічні зміни, готовності до реалізації професійних функцій.

Практика слугує засобом успішної соціальної адаптації майбутніх фахівців до практичної діяльності по закінченню навчання та остаточного усвідомлення правильності вибору спеціальності.

Базами проходження практики виступають підприємства, установи та організації різних галузей економіки: гірничої, машинобудівної, сільського господарства, житлово-комунального господарства, туризму, транспорту, ін. З них ПАТ ПВП «Кривбасвибухпром», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», КП «Кривбасводоканал», ПАТ КБ «Приватбанк», ТОВ «Спарта», інші. Базу студенти можуть обирати самостійно.

Студенти мають можливість працевлаштуватися:

 • бухгалтерами різних підрозділів на підприємства малого і середнього бізнесу;
 • в установи сфери банківської діяльності;
 • на підприємства будівельної, металургійної, гірничо-видобувної та машинобудівної галузей;
 • бюджетні установи різних сфер діяльності;
 • в аудиторські фірми, компанії;
 • в контролюючі органи (фіскальна служба, державна аудиторська служба, правоохоронні органи);
 • займатися викладацькою діяльністю в освітніх установах.

Міжнародна мобільність

ИМУБП 29

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

ART_4625Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

ART_6217Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;
 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;
 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.

Військова підготовка

КРАУЗКриворізький економічний інститут разом з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету України, пропонує усім бажаючим хлопцям і дівчатам отримати військову спеціальність за час навчання за основою спеціальністю в економічному виші.

Навчання проводиться за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Експлуатація і ремонт літаків і авіаційних двигунів
 • Експлуатація і ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів авіації.

Військову підготовку на добровільних засадах можуть проходити студенти, що навчаються на 2-му, 3-му курсі на денній формі навчання.

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 4400 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з дисципліни «Захист Вітчизни» та перевірку рівня фізичної підготовленості.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Криворізького економічного інституту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу» .

Фахівці з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.


Наші випускники

Переверза Марина Миколаївна, випускниця 1996 року за спеціальністю «Облік та аудит», фінансовий директор ПАТ «АрселорМіттал Берислав»

Переверза_sm Починала працювати на кафедрі Контролю та ревізії. Через пять років пішла на виробництво, очолила ревізійний підрозділ великого підприємства. Інститут для мене був великою родиною. Всі пять років брала участь у художній самодіяльності і тому, навчилася цінити справжінх друзів. Бажаю всім студентам: майбутнім та нинішнім — жити в інституті повним життям!

 

Крюкова Ганна Вікторівна, керівник відділу впровадження ТОВ «Білий вітер»

Крюкова_sm Вже багато часу працюю в фірмі, яка займається розробкою та впровадженням програмного забезпечення у всі сфери управління підприємством, в т.ч. для облікових служб. Велика кількість випускників «нархозу» працюють на нашому підприємстві або мають ділові контакти з питань автоматизації бізнес-процесів. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Вчиться бути справжніми фахівцями. 

Воробйов Іван Володимирович, начальник відділу обліку розрахунків з покупцями ПАТ «Південний ГЗК»

Воробйов-И.В_sm Спеціальність «Облік і аудит» дала мені можливість:

 • розуміти «мову» цифр;
 • досить швидко знайти перше робоче місце (бухгалтер у державній установі) та, вдосконалюючись як фахівець, займати більш відповідальні посади!

 

Шишко Павел, студент бакалаврату в Академии Полонийна (Польша) за программою «Право в бизнесе»

Шишко_sm В 2015 году закончил магистратуру по специальности «Учет и аудит» по программе «двойной диплом» ( Криворожский экономический институт и Польский ВУЗ). Дальше продолжил учебу в Европе в Технологической академии, в городе Резекне (Латвия). Знаете почему для меня Нархоз — это история успеха? В этих стенах прошли незабываемые пять лет моей жизни. Я получил знания и пускай и небольшой, но жизненый опыт, открыл себя с разных сторон, стал умнее, смелее, и увереным в себе. Обрел самых верных друзей и понял, что такое настоящая любовь. НАЧНИТЕ и Вы свою историю успеха в «нархозе».

Коровіна Ганна Ігорівна, бухгалтер ТОВ «ТРЕІ-Україна»

Коровiна_sm  Криворізький економічний — це серйозний фундамент у побудові професійної кар’єри, це позитивні емоції та найкращі спогади.

Освітні ступені, терміни та вартість навчання


« Повернутися

Інформаційні партнери