Підприємництво,-торгівля-та-біржова-діяльність Спеціальність:  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань:  Соціальні та поведінкові науки
Факультет: Економіки та управління

Інформація про спеціальність

Домінуючі здібності

ініціатива у прийнятті рішень, схильність до інтелектуальних видів діяльності, аналітичне мислення, математичніздібності та вміння оперувати числами, креативність, здатність до концентрації, спроможність працювати в умовах невизначеності, дефіциту часу та інформації, вміння проводити дослідження на підставі наявної інформації та визначених тенденцій, робота з документами, звітністю та спеціальними комп’ютерними програмами.

Базові знання

українська мова та література, математика, історія України або географія

Умови роботи

у приміщенні / мобільний

Особисті якості майбутнього фахівця

 • професійна компетентність;
 • відповідальність;
 • ділова хватка;
 • здатність до планування бізнес-діяльності;
 • комунікабельність та впевненість у собі;
 • вміння аналізувати економічну інформацію;
 • вміння працювати в команді;
 • прагнення до професійного зростання, розвитку та самовдосконалення.

Домінуючі види діяльності

 • організація власного бізнесу;
 • прогнозування, розробка стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва та надання послуг;
 • аналіз, планування та організації підприємницької діяльності в сучасних умовах;
 • комплексна економічна діагностика діяльності підприємства;
 • складання планів розвитку підприємства;
 • обґрунтування стратегії підприємства;
 • розробка проектів по ефективному використанню економічного потенціалу підприємства;
 • пошук потенційних партнерів;
 • моніторинг зовнішнього середовища;
 • аналіз стану товарних і фінансових ринків;
 • складання економічних обґрунтувань, періодичної звітності, оглядів;
 • організація ділових контрактів і біржових угод;
 • аналіз біржової інформації;
 • робота з програмними продуктами, які використовуються при роботі в Інтернет-трейдингу.

Галузі застосування професійних знань

 • державні установи, що займаються економічними проблемами (міністерства, органи галузевого і регіонального управління);
 • підприємства усіх галузей національної економіки всіх форм власності;
 • фінансові організації (банки, податкові інспекції, пенсійні фонди, страхові компанії);
 • сфера торгівлі (компанії по оптовому і роздрібному продажу);
 • брокерські фірми;
 • науково-дослідні інститути;
 • освітні установи (викладацька діяльність).

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • керівник малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • керівник малого підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • керівник малої торговельної фірми;
 • керівник торгівельного комплексу;
 • комерсант;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).

Можливі шляхи розвитку фахівця

Ця спеціальність для тих, хто бажає розвиватися та впевнено підніматися кар’єрними сходами. Випускники за даним напрямом підготовки є найбільш універсальними фахівцями в усіх сферах фінансово-економічної діяльності. Відповідно, таким фахівцям найлегше переорієнтуватись на суміжні професії, такі як бухгалтер, аудитор, маркетолог, менеджер, фінансовий аналітик, банківський працівник, та ін.

Шляхи отримання професії

Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітніми ступенями:

«бакалавр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі повної загальної середньої освіти;
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за будь-якою спеціальністю;
 • в період навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті на будь-якій спеціальності (крім спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») після завершення першого курсу навчання на іншій формі навчання.

«магістр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста здобутого за спорідненою спеціальністю («Економічна кібернетика», «Економіка підприємства») або за будь-якою іншою спеціальністю.

Вступ 2018

Бакалаврська програма

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом Ваговий коефіцієнт Вага атестату про повну загальну освіту
Обов’язкові предмети 0,1
Українська мова та література 100 0,2
Математика 100 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Географія 100 0,3
Іноземна мова 100 0,3

 

Програма магістрів

Перелік конкурсних предметів
Фаховий іспит
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)

Навчальний процес

Підготовку фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» здійснює кафедра економіки та стратегії підприємств.

Підготовка фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на формування компетентного професіонала, що охоплює повний спектр знань щодо розробки ідеї, організації та здійснення власного бізнесу, висококваліфікованого спеціаліста, який у змозі заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних та фондових біржах, який займається аналізом і плануванням фінансово-господарської діяльності з метою її поліпшення, розробкою планів економічних дій на майбутнє, побудовою грамотної економічної політики розвитку; виконує аналітичні та діагностичні завдання щодо організації та проведення біржової торгівлі, здійснює економічні розрахунки, формує економічні прогнози, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію.

Зазначене зумовлює спрямування навчального плану для спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на оволодіння студентами знаннями, вміннями, навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук, комплексом дисциплін, який складається з фундаментальних та фахових напрямів.

Навчальний процес організовано з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтовано на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного поглиблення наукових знань та вдосконалення професійних компетенцій.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється у таких формах, як навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є: лекції, практичні заняття, консультації. При вивченні дисциплін економічного циклу лекції читаються з використанням практичного матеріалу, що дозволяє студентам краще орієнтуватися в сучасному економічному житті суспільства. На практичних заняттях відпрацьовуються прийоми та навички прийняття самостійних рішень у конкретних ринкових умовах. Під час проведення занять створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення, що дозволяє залучати до роботи всю групу.

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, курсові, дипломні роботи) видаються студентам у терміни, передбачені кафедрою. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачами.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом.

Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

При підготовці фахівців широко використовуються тренінгові технології, в основу яких покладені активні методи навчання: ділові та рольові ігри, групові дискусії, аналіз конкретних ділових ситуацій (кейсів), метод проектів, мультимедійні технології.
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершальних етапах.

Бакалаврська програма

Керівник: д.т.н.,професор Темченко Олександр Анатолійович
Ліцезія: 
Загальна кількість кредитів: 240
Термін навчання: 4 роки

Назва дисципліни ECTS  Назва дисципліни ECTS
1 курс
1 семестр 2 семестр
Історія українського суспільства А 3 Інформатика А 4
Українська словесність А 3 Фізичне виховання A 3
Вища математика A 5 Математичне забезпечення у сфері економіки A 4
Основи економічної науки A 4 Макроекономіка А 4
Психологія A 3 Мікроекономіка A 4
Фізичне виховання А 3 Іноземна мова A 3
Іноземна мова A 2 Основи підприємництва (підприємництво І) А 5
Регіональна економіка А 4 Бізнес-культура підприємницької діяльності B 3
Охорона праці та безпека життєдіяльності А 3 Мистецтво ведення переговорів B 3
Вступ до спеціальності (тренінг-курс) А 3

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Бізнес-адміністрування підприємницької діяльності''

Керівник: д.т.н., професор Темченко Олександр Анатолійович
Ліцезія: Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 6 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр)

Код Назва дисципліни Кредити Семестр
EMEС6481U Глобальна економіка А 4 1
LWHS6493U Соціальна відповідальність А 4 1
EMEE6473U Інноваційний розвиток підприємства А 4 1
EMEE6582U Управління стратегічними змінами на підприємстві А 4 1
EMEE6536U Бізнес-діагностика А 4 1
LWER6516U Підприємницьке право А 4 1
EMEE6631U Методологія наукових досліджень А 3 1
EMEE6683U Європейська інтеграція А 3 1
EMEE6544U Корпоративне підприємництво А 4 2
EMEE6505U Адміністрування підприємницької діяльності А 4 2
EMEE6565U Управління вартістю бізнесу А 4 2
EMEE6608U Стратегічне управління ресурсами В 3 1
EMMA6681U Професійна кар`єра успішного фахівця В 3 1
EMFL6626E Іноземна мова професійного спрямування В 3 1
EMEE6616U Стратегічне управління бізнесом В 3 1
EMEE6690U Основи валютного дилінгу на ринку FOREX В 3 1
EMEE6670U Управлінські інформаційні системи В 3 1
EMEE6667U Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів В 5 2
EMEE6666U Управління конкурентоспроможністю бізнесу В 5 2
EMEE6679U Управління проектами В 4 2
EMEE6618U Стратегічне управління потенціалом підприємства В 4 2
EMEE6824U Комплексний тренінг А 4 3

А — обов’язкові дисципліни
В — вибіркові дисципліни
3 семестр навчання передбачає проходження практики та написання магістерської дипломної роботи (26 ECTS)

 

Магістерська програма «Бізнес-адміністрування підприємницької діяльності»

Керівник: д.т.н., професор Темченко Олександр Анатолійович
Ліцезія: Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л
Загальна кількість кредитів: 120
Термін навчання:1 рік і 10 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за іншими спеціальностями)

Код Назва дисципліни Кредити Семестр
EMEС6481U Глобальна економіка А 4 3
LWHS6493U Соціальна відповідальність А 4 3
EMEE6473U Інноваційний розвиток підприємства А 4 3
EMEE6582U Управління стратегічними змінами на підприємстві А 4 3
EMEE6536U Бізнес-діагностика А 4 3
LWER6516U Підприємницьке право А 4 3
EMEE6631U Методологія наукових досліджень А 3 3
EMEE6683U Європейська інтеграція А 3 3
EMEE6544U Корпоративне підприємництво А 4 2
EMEE6505U Адміністрування підприємницької діяльності А 4 2
EMEE6565U Управління вартістю бізнесу А 4 2
EMEE6647U Підприємництво та бізнес-культура В 4 1
EMEE6649U Планування діяльності підприємства В 4 1
EMEE6655U Проектний аналіз В 4 1
EMEE6622U Інвестування та біржова діяльність В 4 1
EMEE6648U Підприємницький капітал: формування та використання В 4 1
EMEE6669U Управління ефективністю бізнесу В 3 1
EMEE6620U Економічний аналіз В 4 1
EMEE6667U Тренінг-курс «Обгрунтування управлінських рішень та оцінювання підприємницьких ризиків» В 3 1
EMEE6667U Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів В 5 2
EMEE6666U Управління конкурентоспроможністю бізнесу В 5 2
EMEE6679U Управління проектами В 4 2
EMEE6618U Стратегічне управління потенціалом підприємства В 4 2
EMEE6608U Стратегічне управління ресурсами В 3 3
EMMA6681U Професійна кар`єра успішного фахівця В 3 3
EMFL6626E Іноземна мова професійного спрямування В 3 3
EMEE6616U Стратегічне управління бізнесом В 3 3
EMEE6690U Основи валютного дилінгу на ринку FOREX В 3 3
EMEE6670U Управлінські інформаційні системи В 3 3
EMEE6824U Комплексний тренінг А 4 4

А — обов’язкові дисципліни
В — вибіркові дисципліни
3 семестр навчання передбачає проходження практики та написання магістерської дипломної роботи (26 ECTS)

Магістерська програма ''Антикризове управління підприємницькою діяльністю''

Керівник: к.е.н., доцент Радько Вікторія Миколаївна
Ліцезія: Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 6 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр)

Код Назва дисципліни Кредити Семестр
EMEС6481U Глобальна економіка А 4 1
LWHS6493U Соціальна відповідальність А 4 1
EMEE6473U Інноваційний розвиток підприємства А 4 1
EMEE6582U Управління стратегічними змінами на підприємстві А 4 1
EMEE6536U Бізнес-діагностика А 4 1
LWER6516U Підприємницьке право А 4 1
EMEE6631U Методологія наукових досліджень А 3 1
EMEE6683U Європейська інтеграція А 3 1
EMEE6544U Корпоративне підприємництво А 4 2
EMEE6505U Адміністрування підприємницької діяльності А 4 2
EMEE6565U Управління вартістю бізнесу А 4 2
EMEE6608U Стратегічне управління ресурсами В 3 1
EMMA6681U Професійна кар`єра успішного фахівця В 3 1
EMFL6626E Іноземна мова професійного спрямування В 3 1
EMEE6616U Стратегічне управління бізнесом В 3 1
EMEE6690U Основи валютного дилінгу на ринку FOREX В 3 1
EMEE6670U Управлінські інформаційні системи В 3 1
EMEE6667U Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів В 5 2
EMEE6666U Управління конкурентоспроможністю бізнесу В 5 2
EMEE6676U Управління економічною безпекою В 4 2
EMEE6620U Антикризовий менеджмент підприємства В 4 2
EMEE6824U Комплексний тренінг А 4 3

А — обов’язкові дисципліни
В — вибіркові дисципліни
3 семестр навчання передбачає проходження практики та написання магістерської дипломної роботи (26 ECTS)

 

Магістерська програма «Антикризове управління підприємницькою діяльністю»

Керівник: к.е.н., доцент Радько Вікторія Миколаївна
Ліцезія: Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л
Загальна кількість кредитів: 120
Термін навчання: 1 рік і 10 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за іншими спеціальностями)

Код Назва дисципліни Кредити Семестр
EMEС6481U Глобальна економіка А 4 3
LWHS6493U Соціальна відповідальність А 4 3
EMEE6473U Інноваційний розвиток підприємства А 4 3
EMEE6582U Управління стратегічними змінами на підприємстві А 4 3
EMEE6536U Бізнес-діагностика А 4 3
LWER6516U Підприємницьке право А 4 3
EMEE6631U Методологія наукових досліджень А 3 3
EMEE6683U Європейська інтеграція А 3 3
EMEE6544U Корпоративне підприємництво А 4 2
EMEE6505U Адміністрування підприємницької діяльності А 4 2
EMEE6565U Управління вартістю бізнесу А 4 2
EMEE6647U Підприємництво та бізнес-культура В 4 1
EMEE6649U Планування діяльності підприємства В 4 1
EMEE6655U Проектний аналіз В 4 1
EMEE6622U Інвестування та біржова діяльність В 4 1
EMEE6648U Підприємницький капітал: формування та використання В 4 1
EMEE6669U Управління ефективністю бізнесу В 3 1
EMEE6620U Економічний аналіз В 4 1
EMEE6667U Тренінг-курс «Обгрунтування управлінських рішень та оцінювання підприємницьких ризиків» В 3 1
EMEE6667U Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів В 5 2
EMEE6666U Управління конкурентоспроможністю бізнесу В 5 2
EMEE6676U Управління економічною безпекою В 4 2
EMEE6620U Антикризовий менеджмент підприємства В 4 2
EMEE6608U Стратегічне управління ресурсами В 3 3
EMMA6681U Професійна кар`єра успішного фахівця В 3 3
EMFL6626E Іноземна мова професійного спрямування В 3 3
EMEE6616U Стратегічне управління бізнесом В 3 3
EMEE6690U Основи валютного дилінгу на ринку FOREX В 3 3
EMEE6670U Управлінські інформаційні системи В 3 3
EMEE6824U Комплексний тренінг А 4 4

А — обов’язкові дисципліни
В — вибіркові дисципліни
3 семестр навчання передбачає проходження практики та написання магістерської дипломної роботи (26 ECTS)

Практика та працевлаштування

В системі підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» значна роль відводиться виробничій та переддипломній практиці, метою якої є закріплення та поглиблення теоретичних знань щодо умов ефективного функціонування економічного механізму підприємств різних сфер економіки, формування у студентів практичних професійних умінь і навичок для роботи за переліком первинних посад, виробничих функцій і типових завдань діяльності.

Кафедра економіки та стратегії підприємств співпрацює з підприємствами гірничо-металургійного комплексу (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «ЦГЗК», ПАТ «ПівнГЗК», ВАТ «ПівдГЗК», ПАТ «ІнГЗК», ПАТ «Кривбасзалізрудком», ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»), комунальними підприємствами (КП «Кривбасводоканал», КПТМ «Криворіжтепломережа») та іншими виробничими та торгівельними підприємствами Криворізького та інших регіонів. На цих підприємствах організовано проходження всіх видів практик студентів.

Випускники кафедри після закінчення навчання працевлаштовані та успішно працюють на підприємствах різних форм власності, в тому числі на тих, де вони проходили практику.

Традиційно випускники кафедри економіки та стратегії підприємств мають високий рівень підготовки, що підтверджується прикладами їх професійного зростання: Колєсніков Дмитро – Міністр промислової політики України (2010-2012рр.), Біленький Сергій – заступник Міністра промислової політики України, відповідальний за гірничо-металургійний комплекс (2010-2012рр.)», Голос Влад – директор з персоналу ПАТ «ІнГЗК», Васюк Андрій – директор ТОВ «СЕВЕН ЛТД», Радько Юрій – начальник центру об’єднаних бізнес-послуг ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Єрьомін Володимир – директор ТОВ «Анастасі», Цюпа Юрій – депутат Криворізької міської ради та ін. 19 випускників спеціальності мають науковий ступінь кандидата економічних наук. 42% викладачів випускової кафедри – це випускники тієї ж спеціальності.

Міжнародна мобільність

ИМУБП 29

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

ART_4625Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

ART_6217Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;
 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;
 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.

Військова підготовка

КРАУЗКриворізький економічний інститут разом з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету України, пропонує усім бажаючим хлопцям і дівчатам отримати військову спеціальність за час навчання за основою спеціальністю в економічному виші.

Навчання проводиться за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Експлуатація і ремонт літаків і авіаційних двигунів
 • Експлуатація і ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів авіації.

Військову підготовку на добровільних засадах можуть проходити студенти, що навчаються на 2-му, 3-му курсі на денній формі навчання.

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 4400 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з дисципліни «Захист Вітчизни» та перевірку рівня фізичної підготовленості.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Криворізького економічного інституту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу» .

Фахівці з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.


Наші випускники

Лісовенко Олександр Анатолійович, менеджер з промислового контролінгу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Лисовенко Я, як випускник Криворізького економічного інституту з великим досвідом практичної діяльності вважаю, що для нашого міста дуже важливо, що у ньому є такий авторитетний та престижний ВНЗ, що дав путівку у життя тисячам талановитих випускників, серед яких відомі політики, державні діячі та видатні вчені.

Радько Юрій Олексійович, начальник центру об’єднаних бізнес-послуг ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Радько Пишаюся, що я був студентом КЕІ і випускником кафедри економіки і стратегії підприємств. Наш інститут широко відомий своєю науковою та виховною діяльністю. Він пройшов довгий і славний шлях розвитку, підготував видатних фахівців для України. З глибокою вдячністю згадую своїх наставників – викладачів кафедри, що мають значні здобутки в підготовці кадрів для розбудови м. Кривого Рогу та всієї України.

Амбросова Вікторія Мифодіївна, провідний спеціаліст по тендерам інжинірингової компанії ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

Амбросова Криворізький економічний інститут — це гарант найбільш високого освітнього рівня в місті за економічним напрямком підготовки, це високий старт, це культурно-виховні традиції, це місце, де формують яскравих особистостей, прищеплюють дружбу, взаємодопомогу, і підтримку на все життя.

Цюпа Юрій Олексійович, депутат Криворізької міської ради

Юрий-Цюпа Завдяки Криворізькому економічному інституту я маю міцні знання, креативні навички та велике бажання працювати задля добробуту міста і країни. Сьогоденній молоді, яка стоїть перед вибором майбутньої професії, хочу порадити без зайвих вагань обирати цей виш, який традиційно готує універсальних спеціалістів у галузі економіки.

Освітні ступені, терміни та вартість навчання


« Повернутися

Інформаційні партнери