Наказ Міністерства освіти і науки Украіни «Про затвердження Програми вступного випробування» від 07.02.2018

Чому варто вивчати ПРАВО?

Навчаючись за спеціальністю 081 «Право» ви станете обізнані у всіх галузях права та отримаєте доступ до правничої професії, і зможете здійснити свою мрію стати успішним адвокатом, суддею, прокурором, нотаріусом або ж юристом у відомій компанії. Обравши право, Ви прийняли правильне рішення, адже дана спеціальність забезпечить Вам перспективну, престижну, цікаву і творчу справу, яка розвиває інтелект, пам’ять і увагу, широке коло знайомих та постійно зростаючі можливості для розвитку.

Освітня програма у галузі права формує необхідний рівень правових знань, з якими випускники здатні працювати на рівні сучасних вимог до правничої професії. Освіта у галузі права поряд із фаховими знаннями забезпечує формування у студентів таких практичних навичок, як юридична аргументація та аналіз, критичне мислення, усні та письмові навички адвокації, емоційний інтелект, вміння здійснювати пошук, готувати алгоритми чи інші структурні документи, поглиблені знання іноземної мови (англійська, німецька, французька), базові знання з економіки, вміння ефективно комунікувати.

У чому перевага вивчення права на юридичному факультеті в КЕІ?

Обираючи шлях у майбутнє на юридичному факультеті в КЕІ, Ви прагнете опанувати омріяну професію правника. Судді та адвокати, нотаріуси та юрисконсульти, слідчі й прокурори щоденно забезпечують верховенство права, відправлення правосуддя, захист прав і свобод людини і громадянина. При цьому на фахових юристів завжди існує попит не тільки на державній службі, а й у приватному секторі – банках, засобах масової інформації, страхових та інвестиційних компаніях, IT-фірмах, громадських організаціях тощо. Викладачі юридичного факультету та провідні науковці партнерських університетів Європи допоможуть вам оволодіти  фундаментальними знаннями та набути практичних навичок ведення юридичного бізнесу. Студенти мають можливість вивчити широке коло навчальних дисциплін, завдяки чому підвищуються шанси добитися кар’єрного успіху не лише в Україні, але й закордоном. Активні міжнародні зв’язки Інституту дозволяють студентам стати учасниками міжнародних стажувань та грантових програм.

Вивчаючи право в КЕІ, Ви отримаєте:

 • можливість здобути подвійний ступінь магістра права у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» та польській Академії Полонійній у Ченстохово;
 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
 • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;
 • класичну правничу вищу освіту, а також додаткову можливість обрати правничу спеціалізацію за освітньою програмою «Правознавство у сфері громадської і політичної діяльності»;
 • можливість здобути поглиблені знання аналітичного характеру з права України, відповідний рівень умінь порівняльного аналізу вітчизняного законодавства з урахуванням особливостей правового регулювання в інших країнах, задоволення потреб державних і приватних організацій у вирішенні правових питань;
 • оволодіння спеціальними уміннями та знаннями з обробки та аналізу правових питань;
 • отримати всебічні та глибинні знання з теорії та системи права, його основних положень і тенденцій розвитку, розуміння правових принципів та їх реалізація у процесі здійснення професійної діяльності;
 • майстерно користуватися повним арсеналом правових засобів при вирішенні будь-якої юридичної справи.

Які дисципліни Ви будете вивчати?

Освітній ступінь «бакалавр»:
Класичне «Право»

Курс

Дисципліна Курс Дисципліна
І Філософія ІІ Конституційне право
Теорія держави і права Римське приватне право
Юридична психологія Кримінальне право
Історія політичних і правових учень Судові і правоохоронні органи
Університетська освіта Історія держави і права зарубіжних країн
Іноземна мова Іноземна мова
Бізнес-Інформатика Основи юридичної клінічної практики
Ділова українська мова Адміністративне право
Фізичне виховання Кримінально-процесуальне право
Право Європейського Союзу
ІІІ
Цивільне право ІV
Сімейне право
Міжнародне право Нотаріат
Трудове право Земельне та аграрне право
Господарське право Екологічне право
Цивільно-процесуальне право Адвокатура
Право соціального забезпечення Тренінг-курс «Адвокація Європейської інтеграції»
Адміністративне судочинство Податкове право
Корпоративне право Міжнародне економічне право
Право інтелектуальної власності Митне право
Розгляд окремих категорій цивільних справ Порівняльне право
Міжнародні соціальні стандарти Господарське процесуальне право
 
 
Фінансове право
Виконавче провадження

Спеціалізація «Правознавство у сфері громадської і політичної діяльності»

Курс

Дисципліна Курс Дисципліна
І Філософія ІІ Конституційне право
Теорія держави і права Римське приватне право
Юридична психологія Кримінальне право
Історія політичних і правових учень Судові і правоохоронні органи
Університетська освіта Історія держави і права зарубіжних країн
Іноземна мова Іноземна мова
Бізнес-Інформатика Основи юридичної клінічної практики
Ділова українська мова Адміністративне право
Фізичне виховання Кримінально-процесуальне право
Право Європейського Союзу
ІІІ
Цивільне право ІV
Сімейне право
Міжнародне право Нотаріат
Трудове право Етика ділового спілкування
Господарське право Тренінг-курс «Управління командами»
Цивільно-процесуальне право Адвокатура
Історія світової культури Тренінг-курс «Адвокація Європейської інтеграції»
Адміністративне судочинство Політичне маніпулювання 
Корпоративне право Комунікативний менеджмент
Муніципальне право  Конфліктологія
Історія міжнародних відносин  Управління проектами
Правове забезпечення громадської і політичної діяльності

Освітній ступінь «магістр»:

Обов’язкові:

 • Загальнотеоретична юриспруденція
 • Філософія права
 • Методологія наукових досліджень
 • Адаптація трудового законодавства до європейських стандартів
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Врегулювання конфліктів та медіація

Кафедра правового регулювання

Дисципліни магістерської програми «Правове регулювання економіки»:

 • Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки
 • Договірне право
 • Конкурентне право
 • Судовий розгляд адміністративних справ окремих категорій
 • ІТ-право
 • Правове регулювання фінансової безпеки

Дисципліни магістерської програми «Господарське судочинство»:

 • Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки
 • Договірне право
 • Конкурентне право
 • Судовий розгляд адміністративних справ окремих категорій
 • Вирішення господарських спорів
 • Недоговірні зобов’язання суб’єктів господарювання

Кафедра цивільного та трудового права

Дисципліни магістерської програми «Право у сфері громадської і політичної діяльності»:

 • Правовий статус об’єднань громадян
 • Договірне право
 • Історія України у сучасному медіа-просторі
 • Судовий розгляд адміністративних справ окремих категорій
 • Соціальна відповідальність
 • Правові механізми захисту прав людини

Вступ 2019

Перелік конкурсних предметів ЗНО
Мінімальний конкурсний бал – 130

Спеціальність Конкурсні предмети для тих, хто ПРЕТЕНДУЄ на навчання за кошти державного бюджету Конкурсні предмети для тих, хто НЕ ПРЕТЕНДУЄ на навчання за кошти державного бюджету
  Право Українська мова та література

Історія України

Іноземна мова або
математика

Українська мова та література

Історія України

Іноземна мова або
географія

Освітні ступені, терміни та вартість навчання

Маєш тільки два сертифіката ЗНО? Вступай на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА!

Лише 2 конкурсні предмети ЗНО:

1. Українська мова та література
2. Будь-який інший предмет ЗНО на вибір абітурієнта

З можливістю продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Таким чином, після здобуття рівня молодшого бакалавра наші студенти можуть вільно продовжити навчання на бакалавраті одразу з третього курсу.

Термін навчання – 2 роки :

Слід відмітити, що кваліфікація молодшого бакалавра дає право займати первинні посади за здобутою спеціальністю, що дає можливість працювати за фахом вже після 2-го курсу навчання.

Що необхідно для вступу до магістратури?

 • диплом бакалавра, спеціаліста та/або магістра за спорідненою спеціальністю («Право») або за будь-якою іншою спеціальністю;
 • зареєструватися для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО в період з 13 травня до 03 червня 2019 року;
 • подати документи до приймальної комісії;
 • скласти додаткове фахове вступне випробування (для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю) у період з 13 травня по 31 травня 2019 року;
 • скласти єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО (англійська, німецька, французька або іспанська) 2 липня 2019 року;
 • скласти єдине фахове вступне випробування з права у формі ЗНО 4 липня 2019 року.
Історії успіху наших випускників

Дей Марина Олександрівна, Доцент кафедри конституційного та адміністративного права Національного авіаційного університету

Дей Я вдячна за неоціненний внесок науково-педагогічних працівників, за професійну підготовку майбутнього юриста і просто людини, бо саме такі якості притаманні випускникові кафедри «Права».

Бізяєва Олена Анатоліївна, начальник відділу договірної та зовнішньоекономічної діяльності адміністрації по правовим ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Бізяєва-Е.А._sm Як випускник КЕІ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, я набула реальні знання та навички, які і сьогодні допомагають мені в щоденному вирішенні поставлених задач».

Шелест Роман Миколайович, заступник керівника Криворізької місцевої прокуратури №3

Шелест-Р.Н_sm Отримання юридичної освіти в Криворізькому економічному інституті стало для мене «стартовим майданчиком» поступового розвитку в юриспруденції та впевненості у майбутньому. Велике дякую викладачам кафедри, які на власному досвіді та власним прикладом навчили досягати бажаного результату та відповідати за прийняті рішення.

Приміч Ігор Геннадійович, Заступник начальника вiддiлу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції ГПУ

Примич Навчання в Криворізькому економічному залишило самі приємні спогади про студентське життя та високий рівень викладання, що дозволило мені вдало побудувати професійну кар’єру, а виконання обов’язків старости академічної групи дозволило опанувати навички організаторських здібностей, що стало мені в нагоді при роботі на керівних посадах в органах прокуратури.

Рисіна Світлана Вікторівна, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу

Рісіна_sm Никакой институт не сделает из вас юриста.
Но здесь вы просто обязаны научиться самому главному навыку: умению приобретать знания и анализировать информацию. В этом вам с легкостью поможет кафедра права.

Новіков Максим Олексійович, Начальник юридичного відділу ПАТ «ІнГЗК», адвокат

Високий професіоналізм викладачiв КЕІ КНЕУ і спеціалізація викладання дисциплін господарсько-правового спрямування дозволили мені не лише знайти юридичну роботу в галузі народного господарства, але й очолити юридичний відділ одного з найбільших промислових підприємств міста Кривого Рогу. Завжди з ностальгією згадую своє навчання і з подякою тим, хто мене вчив.

Джерелейко Олена Євгенівна, суддя Дніпровського апеляційного суду​

  Озираючись в минуле, впевнююсь в правильності вибору вищого навчального закладу, навчання в якому дало ґрунтовні знання, практичні навички, завдяки яким омріяна професія стала реальністю.


« Повернутися

Інформаційні партнери