право Спеціальність: Право
Галузь знань: Право
Факультет: Економіки підприємництва та права

Наказ Міністерства освіти і науки Украіни «Про затвердження Програми вступного випробування» від 07.02.2018

Інформація про спеціальність

Домінуючі здібності

поглиблені знання аналітичного характеру з права України, відповідний рівень умінь порівняльного аналізу вітчизняного законодавства з урахуванням особливостей правового регулювання в інших країнах, задоволення потреб державних і приватних організацій у вирішенні правових питань.

Базові знання

українська мова та література, історія України, географія, математика, іноземна мова.

Умови роботи

у приміщенні / мобільний

Особисті якості майбутнього фахівця

здатність до обробки та аналізу правових питань, володіння спеціальними уміннями та знаннями, всебічність і глибина знань теорії та системи права, його основних положень і тенденцій розвитку, розуміння правових принципів та їх реалізація у процесі здійснення професійної діяльності, майстерно користуватися повним арсеналом правових засобів при вирішенні будь-якої юридичної справи.

Домінуючі види діяльності

захист прав і законних інтересів підприємств, організацій, установ і громадян та надання їм правової допомоги. Вирішення господарських спорів між підприємствами, організаціями, установами та громадянами. Нагляд за дотриманням законів усіма органами, установами, підприємствами, організаціями, посадовими особами та громадянами. Участь у розгляді цивільних справ і справах про адміністративне правопорушення, господарських спорах у господарських судах. Забезпечення допомоги з використанням правових засобів щодо збереження державної, колективної і приватної власності. Своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень суду та інших органів (посадових осіб) відповідно до законодавства України.

Галузі застосування професійних знань

Фахівці в галузі права можуть працювати: юрисконсультами, адвокатами, нотаріусами, суддями, співробітниками поліції, прокуратури, СБУ, органів державної виконавчої служби.

Можливі шляхи розвитку фахівця

Справедливість та об’єктивність у прийнятті рішень, виключення доброти з професійних почуттів, терпимість у стосунках як з близькими, так і з цілком невідомими людьми.

Юрист повинен:

 • соціалізуватись шляхами, прийнятними його статусу та зрозумілими іншій частині соціуму.
 • виховувати власну родину у дусі поваги до законів.
 • презирливо ставитись до усіх почуттів, що заважають здійсненню професійної діяльності.

Юристи повинні мати певні якості у багатьох сферах життєдіяльності, а саме:

 • у соціальній: намагання встановити істину, справедливість, гуманізм, чесність;
 • у пошуково-пізнавальній: уважність та спостережливість, тобто, цілеспрямоване сприйняття предметів та явищ, а також відшукування фактів, які стосуються злочину, та осіб, які його скоїли;
 • реконструктивно-конструктивної діяльності: вміння всебічно аналізувати отриману інформацію, формулювати гіпотези, творчий, оригінальний підхід до розв’язання завдань, проникливість;
 • засвідчувальної діяльності: розвинута письмова мова, вміння швидко узагальнювати інформацію, вміння письмово описувати юридичні явища;
 • організаційної діяльності: самодисциплінованість, цілеспрямованість, наполегливість, організаторські здібності;
 • комунікативної діяльності: емоційна врівноваженість, тактовність, вміння чітко формулювати свої думки.

Посади, які можна обіймати:

 • прокурорів та помічників прокурорів;
 • слідчих органів внутрішніх справ та органів досудового слідства;
 • інспекторів кримінальної міліції у справах неповнолітніх та експертів-криміналістів;
 • співробітників державних органів з виконання покарань;
 • співробітників юридичних служб органів служби надзвичайних ситуацій;
 • нотаріусів, адвокатів та помічників адвокатів;
 • співробітників господарських судів, працівників судів;
 • працівників органів юстиції;
 • юрисконсультів підприємств та організацій, банків та страхових компаній;
 • працівників служб правового регулювання відносин щодо володіння земель­ними ресурсами;
 • фахівців з правового забезпечення авторських прав та інтелектуального права;
 • суддів та помічників суддів;
 • судових розпорядників та секретарів судових засідань; -працівників державної міграційної служби, фіскальних органів;
 • працівників апарату державних судових адміністрацій; -державних виконавців;
 • керівників та співробітників державних органів центральної та місцевої виконавчої влади

Шляхи отримання професії

Навчання за спеціальністю «Право» за освітніми ступенями:

«бакалавр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі повної загальної середньої освіти;
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за спорідненою спеціальністю (5.03040101 – правознавство);
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за будь-якою іншою спеціальності;
 • в період навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті на будь-якій спеціальності (крім спеціальності «Право») після завершення першого курсу навчання на іншій формі навчання.

«спеціаліст» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра здобутого за спорідненою спеціальністю («Право») або за будь-якою іншою спеціальністю – в останнє у 2016-2017 н.р.

Вступ 2018

Бакалаврська програма

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом Ваговий коефіцієнт Вага атестату про повну загальну освіту
Обов’язкові предмети 0,1
Українська мова та література 100 0,2
Історія України 100 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Математика 100 0,3
Іноземна мова 100 0,3

 

Програма магістрів

Перелік конкурсних предметів
Фаховий іспит
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)

Навчальний процес

Криворізький економічний інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Правознавство», які можуть працювати: юрисконсультами підприємств, установ та організацій усіх форм власності, адвокатами, нотаріусами, суддями, співробітниками прокуратури, СБУ, органів державної виконавчої служби, які мають необхідний рівень правових та економічних знань. Усі програми кафедри, за якими готують фахівців з права, відповідають національним та європейським стандартам, а також вимогам нормативних документів щодо впровадження стандартів Болонського процесу в галузі вищої освіти.

Процес навчання складається з лекційних та та практичних занять.

На лекційних заняттях студент має можливість отримати ґрунтовні теоретичні знання з багатьох базових галузей права таких як: цивільне право, кримінальне право, господарське право, адміністративне право, конституційне право і т.д., що в майбутньому надасть більш широкі можливості у виборі професійної діяльності. В навчальній програмі передбачено викладання ряду правових дисциплін з міжнародним спрямуванням: міжнародне право, міжнародне економічне право, міжнародне приватне право, право Європейського Союзу, що є дуже важливим з огляду євроінтеграційних процесів в нашій державі.

Практичні заняття спрямовані на: глибоке засвоєння студентами теоретичного матеріалу та нормативної бази, судової практики, усвідомленні ними готовності захищати права та законні інтереси громадян і суб’єктів господарювання всіма доступними в законі засобами, вмінні застосовувати нормативний матеріал під час вирішення практичних задач і складанні процесуальних документів, правильно тлумачити законодавчі акти.

Для ралізаціїї цих завдань професорсько-викладацьким складом кафедри використовуються сучасні методи викладання а саме:

 • проведення тренінгових занять, які сприяють набуттю і посиленню практичних навичок студентів;
 • застосування освітнього ресурсу MOODLE, що спрямований на підвищення і покращення професійного рівня студента у зручнний для нього час і формі;

Бакалаврська програма

Керівник: д.ю.н., доцент Макаренко Олександр Юрійович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 240
Термін навчання: 4 роки

Назва дисципліни ECTS  Назва дисципліни ECTS
1 курс
1 семестр 2 семестр
Фізичне виховання В 3 Фізичне виховання В 3
Іноземна мова А 3 Іноземна мова A 2
Українська словесність A 4 Філософія А 4
Історія українського суспільства А 3 Психологія А 3
Історія держави та права України A 6 Теорія держави і права А 6
Основи економічної науки А 3 Римське приватне право А 4
Теорія держави і права А 5 Історія держави та права зарубіжних країн В 4
 Вступ до спеціальності (тренінг-курс) А 3 Міжнародно-правові стандарти прав людини В 4

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Практика та працевлаштування

3Практика правоПроходження практики є важливим елементом навчального процесу з підготовки фахівця у галузі юриспруденції. Практика полягає в узагальненні теоретичних знань набутих під час навчання, отриманні досвіду у вирішенні різного роду практичних питань. За час навчання студенти мають змогу в проходженні виробничої та переддипломної практики.

Основними базами практики є:

Юридичні відділи підприємств, установ і організацій, приватні юридичні фірми, адвокатські об’єднання, слідчі відділи поліції, суди загальної юрисдикції, державна виконавча служба, нотаріальні контори.

1Практика правоОсновними завданнями виробничої практики є:

 • отримання практичного досвіду роботи юрисконсульта а саме: надання юридичних консультацій, складання процесуальних документів таких як заяви, скарги, позови; можливість бути присутнім у судовому засіданні при розгляді справи;
 • протягом всього періоду проходження практики в слідчому відділі поліції перед студентом відкривається можливість бути присутнім під час процесуальних дій досудового слідства: допиту свідків, потерпілого, слідчого експерименту; освідування особи. Студент має можливість, під наглядом слідчого, ознайомитися з порядком внесення даних до АРМОР та ЄРДР.
 • під час проходження практики у судах загальної юрисдикції студенти мають можливість відвідувати судові засідання, що дає не аби яке розуміння важливості всіх стадій судового процесу, набуваються навички складання ухвал, рішень, постанов тощо.
 • практика в державній виконавчій службі створює можливість усвідомити особливості роботи державного виконавця від час здійснення виконавчих дій.

Міжнародна мобільність

ИМУБП 29

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

ART_4625Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

ART_6217Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;
 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;
 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.

Військова підготовка

КРАУЗКриворізький економічний інститут разом з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету України, пропонує усім бажаючим хлопцям і дівчатам отримати військову спеціальність за час навчання за основою спеціальністю в економічному виші.

Навчання проводиться за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Експлуатація і ремонт літаків і авіаційних двигунів
 • Експлуатація і ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів авіації.

Військову підготовку на добровільних засадах можуть проходити студенти, що навчаються на 2-му, 3-му курсі на денній формі навчання.

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 4400 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з дисципліни «Захист Вітчизни» та перевірку рівня фізичної підготовленості.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Криворізького економічного інституту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу» .

Фахівці з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.


Наші випускники

Дей Марина Олександрівна, заступник директора Навчально-наукового інституту права Національного університету державної податкової інспекції

Дей-М.О_sm Я вдячна за неоціненний внесок науково-педагогічних працівників, за професійну підготовку майбутнього юриста і просто людини, бо саме такі якості притаманні випускникові кафедри «Права».

 

Бізяєва Олена Анатоліївна, начальник відділу договірної та зовнішньоекономічної діяльності адміністрації по правовим ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Бізяєва-Е.А._sm Як випускник КЕІ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, я набула реальні знання та навички, які і сьогодні допомагають мені в щоденному вирішенні поставлених задач».

Шелест Роман Миколайович, заступник керівника Криворізької місцевої прокуратури №3

Шелест-Р.Н_sm Отримання юридичної освіти в Криворізькому економічному інституті стало для мене «стартовим майданчиком» поступового розвитку в юриспруденції та впевненості у майбутньому. Велике дякую викладачам кафедри, які на власному досвіді та власним прикладом навчили досягати бажаного результату та відповідати за прийняті рішення.

Сєдіков Євген Едуардович, інспектор третьої роти третього батальйону управління патрульної поліції м. Дніпропетровська

Сєдіков_sm Знання отримані в Криворізькому економічному інституті дозволили реалізувати мрію, стати частиною змін в нашій державі, успішно пройти конкурс на роботу в новій поліціі.

Рисіна Світлана Вікторівна, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу

Рісіна_sm Ни какой институт не сделает из вас юриста.
Но здесь вы просто обязаны научиться самому главному навыку: умению преобретать знания и анализировать информацию. В этом вам с легкостью поможет кафедра права.

Освітні ступені, терміни та вартість навчання


« Повернутися

Інформаційні партнери