Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі педагогіки  Криворізького державного педагогічного університету під керівництвом
д.пед.н., проф. Скидана С.О.

Дисертація Чижикової О.В. присвячена складній, але доволі актуальній темі – розвитку творчих здібностей студентів вищої школи, що обумовлено сучасним станом освітнього процесу. У дисертації розглянуто особливості фахової підготовки майбутніх правознавців на засадах креативного підходу, розроблено дидактичні засади розвитку творчих здібностей майбутніх правознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, зокрема, іноземних мов, що сприяють ефективному розвитку творчих якостей майбутнього правознавця і формуванню конкурентоспроможної, освіченої, компетентної особистості майбутнього фахівця з творчим мисленням, готової до творчої професійної діяльності, самореалізації та самовдосконалення, здатної вирішувати складні професійні завдання.

Про захист дисертації розповідає Ольга Вікторівна Чижикова (кафедра іноземних та української мов КЕІ):

— Над роботою працювала з 2010 року. За цей час опублікована 21 одноосібна праця за темою дисертації (з них — 9 статей у наукових фахових виданнях України, 2 статті у міжнародних періодичних наукових виданнях; 1 публікація у фаховому виданні України, яке внесено до міжнародної наукометричної бази, 8 тез доповідей на наукових конференціях (із них 5 – на міжнародних науково-практичних конференціях), 1 навчально методичне видання). Під час захисту надала вичерпні відповіді на усі запитання. Рішення прийнято одноголосно (всі члени спеціалізованої вченої ради проголосували «за»).

Висловлюю щиру подяку своєму науковому керівникові, проф. Скидану Сергію Олександровичу, за творчу  співпрацю і спільну плідну роботу над дослідженням, за високий рівень професіоналізму як наукового керівника, за вимогливість до мене як до дисертантки, так і до викладача. Щиро завдячую спеціалізованій вченій раді КДПУ за розгляд роботи та присудження на його основі вченого звання.

Вітаємо колегу з успішним захситом дисертації!
Хай щастить!« Повернутися

Інформаційні партнери