Цієї вступної кампанії випускники 11-го класу мають унікальну можливість вступити до Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на спеціальність 081 «Право» на освітні рівені: «Бакалавр права» та «Молодший бакалавр права»
(за результатами лише 2-х предметів ЗНО)

Молодший бакалавр права (за результатами лише 2-х предметів ЗНО)

Юридична освіта націлена на підготовку молодшого бакалавра з права, формування у нього правової культури, громадянської компетентності, розуміння та сприйняття понять справедливості, рівності, свободи, миру і демократії, прав і свобод людини у демократичному суспільстві. При підготовці майбутніх юристів враховуються сучасні інтеграційні процеси, перспективи входження України в європейський простір, потребу гармонізації українського законодавства до європейського.

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого бакалавра розкриває широкий спектр правових дисциплін, таких як: цивільне, кримінальне, адміністративне, сімейне, господарське, трудове, конституційне, земельне та інші галузі права. У правових дисциплінах розкриваються поняття публічних прав, державності, особливостей самоврядування, конституційного права та його статусу, у відповідних курсах характеризується державний лад України, особливості впровадження норм різних галузей права.

Випускники з дипломом молодшого бакалавра зі спеціальності «Право» підготовлені до роботи в різних правничих установах і можуть працювати в управліннях пенсійного фонду України, фондах соціального страхування, державних податкових інспекціях, юридичних відділах підприємств, установ та організацій. Крім того, молодших бакалаврів з права потребують юридичні консультації, нотаріальні установи, підприємства.

Кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра права надає можливість не тільки здобути професію, а, отже, роботу, а також продовжити подальше навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр права».

Бакалавр права

Освітня програма у галузі «Право» формує рівень компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин, умінь критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати й інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, можливості брати участь у наукових дослідженнях.

Освіта у галузі права поряд із фаховими знаннями забезпечує формування у студентів таких практичних навичок, як уміння ефективно комунікувати, демонструвати необхідні знання і розуміння суті та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права, застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти й формувати обґрунтовані правові висновки, мати поглиблені знання іноземної мови (англійської, німецької, французької, польської).

Обираючи шлях у майбутнє на спеціальності «Право» в КЕІ, Ви опануєте омріяну професію юриста широкого профілю, з можливістю подальшого працевлаштування в різних сферах юридичної практики (судові та правоохоронні органи, органи прокуратури, адвокатури, нотаріату, органи місцевого самоврядування, юрисконсульти). При цьому на фахових юристів завжди існує попит не тільки в державних установах, а й у приватному секторі: банках, страхових та інвестиційних компаніях, IT-фірмах, засобах масової інформації, громадських організаціях та ін.

Викладачі КЕІ та провідні науковці партнерських університетів Європи допоможуть вам оволодіти фундаментальними знаннями і набути практичних навичок, необхідних для виконання професійної діяльності в широкому спектрі юриспруденції. Студенти мають можливість вивчити широке коло навчальних дисциплін, завдяки чому підвищуються шанси добитися кар’єрного успіху не лише в Україні, але й за кордоном.

Активні міжнародні зв’язки інституту дозволяють студентам стати учасниками міжнародних стажувань і грантових програм.

Детальніше про спеціальність читайте тут: http://www.kneu.dp.ua/pravo/« Повернутися

Інформаційні партнери